Header image
  wum

for english

 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Wydział Lekarski


Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Liana Puchalska, tel.: (22) 572 07 08
         e-mail: liana.puchalska[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
poniedziałek 11:00 - 13:00, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Puchalska prowadzi zajęcia dydaktyczne)Aktualności

 


Sylabus - "Fizjologia z patofizjologią" (2019/2020)

Konsultacje studenckie 2019/2020

Regulamin Katedry
 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Katedry oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Dydaktycznym Katedry oraz planem zajęć, umieszczonych na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Katedry.
 3. Zajęcia z fizjologii i patofizjologii obejmują: wykłady, ćwiczenia i seminaria.
 4. Obecność studenta na wykładach, ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa.
  • w roku akademickim dopuszcza się 2 nieobecności na ćwiczeniach, które należy usprawiedliwić zgodnie z regulaminem studiów na pierwszych zajęciach po nieobecności,
  • nieobecność na ćwiczeniach będzie skutkowała obowiązkiem zaliczenia opuszczonego tematu. Forma zaliczenia – odręcznie napisany esej na temat ustalony z opiekunem dydaktycznym.
 5. Student przychodzi na zajęcia tylko ze swoją grupą dziekańską. Nie ma możliwości przenoszenia się do innych dziekańskich na poszczególne zajęcia.
 6. Każda grupa dziekańska powinna posiadać grupowy e-mail w celu utrzymania bieżącego kontaktu z Opiekunem Dydaktycznym.
 7. Warunkami przystąpienia do ćwiczeń i ich zaliczenia są:
  • punktualne stawienie się na zajęciach oraz udział w wejściówce (forma testowa);
  • posiadanie odpowiedniego stroju zgodnego z wymogami BHP.
 8. Student nie zalicza ćwiczenia, jeżeli w trakcie zajęć:
  • nie jest przygotowany do zajęć, co uniemożliwia mu czynny udział w tych zajęciach;
  • utrudnia lub uniemożliwia pracę innym;
  • nie przestrzega zasad BHP;
  • samowolnie opuszcza zajęcia.
 9. O ocenach z poszczególnych wejściówek studenci będą informowani na kolejnych zajęciach. Informacje na temat ocen nie będą udzielane telefoniczne.
 10. Każde ćwiczenie jest poprzedzone testem składającym się z 5 pytań obejmującym zagadnienia z danych zajęć. Wejściówka oceniana jest w skali od 1 do 5.
 11. Po zakończeniu każdego bloku ćwiczeń wyliczana jest ogólna liczba punktów z wejściówek. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium w pierwszym terminie jest uzyskanie 60% wszystkich możliwych punktów z wejściówek w danym bloku. W przypadku uzyskania mniej niż 60% punktów student nie jest dopuszczony do kolokwium i traci prawo do pierwszego terminu zaliczenia danego kolokwium.
 12. Dopuszczalne regulaminem nieobecności nie są brane pod uwagę przy liczeniu punktacji.
 13. Kolokwia odbywają się na koniec każdego bloku tematycznego (III bloki). Dla wszystkich chętnych osób po zakończeniu kolokwium prowadzący omówi zagadnienia.
 14. Zakres materiału do kolokwium obejmuje:
  • wiadomości przekazane na ćwiczeniach;
  • wiadomości z wykładów, tematycznie związanych z danym blokiem ćwiczeń;
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie.
 15. Student ma prawo do maksymalnie dwóch terminów poprawkowych niezaliczonego kolokwium, ustalonych przez Opiekuna Dydaktycznego (II termin nie może jednak odbyć się później niż w ciągu miesiąca od poprzedniego terminu).
 16. Termin zaliczenia komisyjnego (III termin) odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia. Przystąpienie do III terminu jest możliwie jedynie za pisemną zgodą Kierownika Katedry.
 17. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów z oceną minimum 3.0 oraz zaliczenie części praktycznej przedmiotu.
 18. Egzamin końcowy jest w formie testowej w terminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną.
 19. Kryterium zaliczenia kolokwiów testowych i egzaminu końcowego określa się na ponad 60%.
Ramowy program wykładów z fizjologii i patofizjologii

Nr Data Temat
Wykładowca
1 07.10.2019 Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
2 21.10.2019 Podstawy neuroplastyczności mózgu. Rozwojowe zaburzenia plastyczności.
dr hab. n. med. Michał Biały
3 18.11.2019 Choroby neurodegeneracyjne.
dr n. med. Tymoteusz Żera
4 25.11.2019 Zachowanie. Układ limbiczny. Kora przedczołowa. Podłoże mowy. Afazje.
dr hab. n. med. Michał Biały
5 02.12.2019 Świadomość a przytomność. Zaburzenia świadomości.
dr hab. n. med. Michał Biały
6
16.12.2019
9.12.2019
Zaburzenia hemostazy - punkt widzenia lekarza praktyka
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
7 13.01.2020 Krótko i długoterminowa regulacja ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
8 20.01.2020 Podstawy elektrokardiografii
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
9 17.02.2020 Mechanizm powstawania arytmii. Podstawowe zaburzenia rytmu i przewodzenia
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
10 24.02.2020 Patofizjologia najczęstszych wad serca
dr n. med. Agnieszka Wsół
11 02.03.2020 Patofizjologia choroby wieńcowej. Zawał serca
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
12 09.03.2020 Patofizjologia niewydolności serca
dr n. med. Tymoteusz Żera
13 16.03.2020 Choroba zakrzepowo-zatorowa
dr n. med. Tymoteusz Żera
14 30.03.2020 Patofizjologia najczęstszych chorób układu oddechowego. Podstawowe testy diagnostyczne układu oddechowego - granica między fizjologią i patofizjologią
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
15 06.04.2020 Patofizjologia układu moczowego. Najczęstsze jednostki chorobowe. Podstawowe testy diagnostyczne
dr n. med. Longin Niemczyk
16 20.04.2020 Patofizjologiczne podstawy najczęściej występujących u chorych z patologią układu pokarmowego. Zaburzenia odżywiania 
dr n. med. Aleksandra Stangret
17 11.05.2020 Hormonalna regulacja metabolizmu ogólnoustrojowego, regulacja hormonalna homeostazy ustrojowej wapnia, hormonalna regulacja wzrostu. Patofizjologia układu dokrewnego: wybrane zagadnienia 
dr n. med. Mateusz Wątroba
18 18.05.2020  Fizjologia i patofizjologia ciąży
prof. dr hab. n med. Dariusz Szukiewicz
19 25.05.2020 Mechanizmy adaptacji człowieka do warunków ekstremalnych
dr n. med. Liana Puchalska
20 01.06.2020 Fizjologia procesu starzenia.
dr n. med. Mateusz Wątroba

Wykłady odbywać się będą w Centrum Dydaktycznym w Auli B w godzinach 8:00-9:30.
Podczas roku akademickiego możliwe będą korekty w planie wykładów, o których słuchacze będą zawiadomieni.

Podział na grupy

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

10:00-12:10

1,2,3A

11,12,13A

1,2,3A

11,12,13A

12:30-14:40

3B,4,5

13B,14,15

3B,4,5

13B,14,15

15:00-17:10

6,7,8A

16,17,18A

6,7,8A

16,17,18A

17:30-19:40

9,10,8B

18B,19,20

8B,9,10

18B,19,20


LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
1
77664
1
A
13
77838
1
B
25
77655
2
A
40
77811
2
B
2
73757
1
A
14
77862
1
B
26
77667
2
A
41
77822
2
B
3
77679
1
A
15
77872
1
B
27
77675
2
A
42
79787
2
B
4
77717
1
A
16
79190
1
B
28
77677
2
A
43
77831
2
B
5
77740
1
A
17
77906
1
B
29
74517
2
A
44
77844
2
B
6
77752
1
A
18
71668
1
B
30
77695
2
A
45
77867
2
B
7
71302
1
A
19
77937
1
B
31
77708
2
A
46
77882
2
B
8
77787
1
A
20
77942
1
B
32
77732
2
A
47
77894
2
B
9
69135
1
A
21
79038
1
B
33
77754
2
A
48
65695
2
B
10
77798
1
A
22
77963
1
B
34
77760
2
A
49
77922
2
B
11
77828
1
A
23
77665
1
B
35
77764
2
A
50
77926
2
B
12
79024
1
A
24
79214
1
B
36
77792
2
A
51
75489
2
B
37
77685
2
A
52
77725
2
B
38
77705
2
A
53
77758
2
B
39
77721
2
A
54
77316
2
B

LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
55
77653
4
A
70
77813
4
B
85
77661
5
A
99
79796
5
B
56
77684
4
A
71
77839
4
B
86
77681
5
A
100
77834
5
B
57
77698
4
A
72
77847
4
B
87
82169
5
A
101
77842
5
B
58
77700
4
A
73
77852
4
B
88
77703
5
A
102
79223
5
B
59
77710
4
A
74
77869
4
B
89
77715
5
A
103
75452
5
B
60
77734
4
A
75
77366
4
B
90
82059
5
A
104
77864
5
B
61
77748
4
A
76
77885
4
B
91
77775
5
A
105
77889
5
B
62
77304
4
A
77
77893
4
B
92
77785
5
A
106
73059
5
B
63
77771
4
A
78
77901
4
B
93
77791
5
A
107
77907
5
B
64
77779
4
A
79
74475
4
B
94
79030
5
A
108
77915
5
B
65
77788
4
A
80
77936
4
B
95
79031
5
A
109
77960
5
B
66
79124
4
A
81
77948
4
B
96
79739
5
A
110
77909
5
B
67
75191
4
A
82
77857
4
B
97
77888
5
A
111
79037
5
B
68
79032
4
A
83
77865
4
B
98
79034
5
A
112
77933
5
B
69
77853
4
A
84
77871
4
B

LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
113
77662
6
A
129
74617
6
B
144
77652
7
A
158
77777
7
B
114
79123
6
A
130
74478
6
B
145
77657
7
A
159
77783
7
B
115
77690
6
A
131
77858
6
B
146
77674
7
A
160
79126
7
B
116
77711
6
A
132
77859
6
B
147
77683
7
A
161
77789
7
B
117
79127
6
A
133
77870
6
B
148
72978
7
A
162
77803
7
B
118
77763
6
A
134
77876
6
B
149
77702
7
A
163
75545
7
B
119
77769
6
A
135
79035
6
B
150
78977
7
A
164
77836
7
B
120
78795
6
A
136
77911
6
B
151
77746
7
A
165
79459
7
B
121
77800
6
A
137
77914
6
B
152
77750
7
A
166
77866
7
B
122
77807
6
A
138
77931
6
B
153
79793
7
A
167
77891
7
B
123
77818
6
A
139
77947
6
B
154
77757
7
A
168
77898
7
B
124
77820
6
A
140
77962
6
B
155
77726
7
A
169
77908
7
B
125
77841
6
A
141
73753
6
B
156
77728
7
A
170
77920
7
B
126
77659
6
A
142
77694
6
B
157
79216
7
A
171
77938
7
B
127
72964
6
A
143
79026
6
B
172
77753
7
B
128
77680
6
A
173
77790
7
B
174
77799
7
B

LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
175
77688
9
A
190
77850
9
B
205
78387
10
A
219
77 823 zł
10
B
176
77718
9
A
191
77856
9
B
206
77666
10
A
220
77829
10
B
177
77747
9
A
192
79749
9
B
207
77714
10
A
221
77843
10
B
178
77751
9
A
193
77895
9
B
208
79382
10
A
222
79033
10
B
179
77762
9
A
194
77904
9
B
209
77295
10
A
223
77854
10
B
180
77795
9
A
195
77905
9
B
210
77759
10
A
224
77877
10
B
181
74810
9
A
196
77910
9
B
211
77778
10
A
225
77880
10
B
182
77814
9
A
197
79036
9
B
212
77794
10
A
226
77902
10
B
183
71850
9
A
198
77935
9
B
213
77804
10
A
227
71533
10
B
184
77832
9
A
199
77953
9
B
214
77809
10
A
228
77945
10
B
185
71871
9
A
200
77955
9
B
215
77815
10
A
229
77961
10
B
186
77846
9
A
201
77837
9
B
216
71837
10
A
230
77919
10
B
187
77801
9
A
202
77851
9
B
217
77890
10
A
231
77958
10
B
188
82073
9
A
203
77861
9
B
218
77912
10
A
189
79138
9
A
204
77837
9
B

LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
232
77654
11
A
247
77 845 zł
11
B
260
77658
12
A
274
77881
12
B
233
77676
11
A
248
77878
11
B
261
77678
12
A
275
77896
12
B
234
77689
11
A
249
55482
11
B
262
77691
12
A
276
77913
12
B
235
77716
11
A
250
77886
11
B
263
75305
12
A
277
69709
12
B
236
77719
11
A
251
77892
11
B
264
77731
12
A
278
77921
12
B
237
77741
11
A
252
77923
11
B
265
77300
12
A
279
77927
12
B
238
77756
11
A
253
77929
11
B
266
77772
12
A
280
77928
12
B
239
77768
11
A
254
77934
11
B
267
79188
12
A
281
77939
12
B
240
79028
11
A
255
77943
11
B
268
79029
12
A
282
77952
12
B
241
79795
11
A
256
77959
11
B
269
77817
12
A
283
77956
12
B
242
77805
11
A
257
77 699 zł
11
B
270
77848
12
A
284
77 761 zł
12
B
243
77830
11
A
258
79752
11
B
271
77855
12
A
285
79027
12
B
244
77660
11
A
259
77727
11
B
272
77738
12
A
286
77774
12
B
245
77669
11
A
273
77755
12
A
246
79805
11
A

LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
287
73997
14
A
301
79789
14
B
315
79529
15
A
329
72271
15
B
288
77671
14
A
302
82072
14
B
316
79769
15
A
330
75207
15
B
289
79461
14
A
303
79797
14
B
317
79733
15
A
331
79098
15
B
290
77686
14
A
304
77773
14
B
318
79071
15
A
332
61842
15
B
291
77701
14
A
305
77793
14
B
319
79734
15
A
333
79099
15
B
292
77707
14
A
306
77826
14
B
320
79076
15
A
334
79531
15
B
293
77709
14
A
307
79189
14
B
321
79077
15
A
335
79107
15
B
294
77733
14
A
308
82074
14
B
322
62340
15
A
336
79108
15
B
295
77736
14
A
309
77924
14
B
323
78976
15
A
337
79532
15
B
296
74560
14
A
310
75381
14
B
324
79802
15
A
338
79113
15
B
297
77744
14
A
311
64762
14
B
325
78980
15
A
339
79022
15
B
298
79125
14
A
312
77812
14
B
326
79088
15
A
340
77940
15
B
299
77806
14
A
313
77821
14
B
327
77900
15
A
341
77941
15
B
300
77810
14
A
314
77873
14
B
328
77932
15
A
342
77957
15
B

LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
343
78965
16
A
358
79102
16
B
373
79788
17
A
388
78343
17
B
344
77975
16
A
359
79527
16
B
374
75246
17
A
389
58147
17
B
345
67307
16
A
360
78040
16
B
375
79435
17
A
390
78989
17
B
346
79075
16
A
361
79106
16
B
376
79164
17
A
391
79246
17
B
347
79078
16
A
362
79168
16
B
377
78530
17
A
392
79000
17
B
348
78986
16
A
363
79530
16
B
378
78532
17
A
393
79096
17
B
349
79089
16
A
364
75372
16
B
379
79059
17
A
394
78248
17
B
350
79090
16
A
365
79225
16
B
380
77988
17
A
395
60298
17
B
351
79511
16
A
366
62949
16
B
381
79463
17
A
396
79524
17
B
352
78998
16
A
367
79226
16
B
382
79215
17
A
397
70937
17
B
353
79167
16
A
368
79023
16
B
383
79166
17
A
398
79021
17
B
354
79009
16
A
369
79555
16
B
384
79735
17
A
399
78994
17
B
355
78974
16
A
370
78978
16
B
385
79218
17
A
400
74246
17
B
356
79165
16
A
371
79559
16
B
386
78993
17
A
401
78996
17
B
357
72249
16
A
372
79086
16
B
387
79093
17
A
402
69980
17
B

LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
LP
indeks
Grupa
403
79066
19
A
418
79217
19
B
433
78340
20
A
447
79008
20
B
404
79067
19
A
419
79553
19
B
434
79082
20
A
448
79462
20
B
405
79068
19
A
420
72765
19
B
435
79084
20
A
449
78283
20
B
406
79069
19
A
421
78992
19
B
436
65592
20
A
450
77503
20
B
407
78970
19
A
422
79219
19
B
437
70987
20
A
451
79014
20
B
408
79070
19
A
423
79554
19
B
438
78990
20
A
452
79111
20
B
409
79072
19
A
424
78499
19
B
439
78991
20
A
453
79469
20
B
410
79080
19
A
425
74712
19
B
440
79751
20
A
454
78718
20
B
411
78981
19
A
426
79105
19
B
441
79094
20
A
455
79017
20
B
412
79085
19
A
427
66324
19
B
442
79001
20
A
456
79456
20
B
413
79087
19
A
428
79771
19
B
443
79457
20
A
457
79227
20
B
414
78988
19
A
429
79020
19
B
444
79008
20
A
458
79169
20
B
415
79220
19
A
430
78680
19
B
445
79018
20
A
459
79513
20
B
416
78999
19
A
431
79800
19
B
446
78853
20
A
460
76021
20
B
417
79222
19
A
432
79011
19
B

Tematyka ćwiczeń
Blok 1 [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 24.09.2019               Blok 2 [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 24.09.2019
Blok 3 [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 24.09.2019
nr
data
temat zajęć
BLOK I
1
07.10 - 10.10.2019
Fizjologia komórki nerwowej. 
2
14.10 - 17.10.2019
Układy neurotransmisyjne mózgu. Autonomiczny układ nerwowy. 
3
21.10 - 24.10.2019
Fizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny 
4
28.10 - 31.10. 2019
Narządy zmysłu. Wzrok. Słuch. Węch. Smak. Fizjologia i patofizjologia.
5
04.11 - 07.11.2019
Fizjologia układu ruchowego I. Fizjologia mięśni gładkich i poprzecznie- prążkowanych (mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy). 
6
11.11 - 14.11.2019
Fizjologia układu ruchowego II. Regulacja napięcia mięśniowego. Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy. Układ przedsionkowy. Móżdżek.  
7
18.11 - 21.11.2019
Patofizjologia układu ruchowego.
8
25.11 - 28.11.2019
Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Fizjologia zachowania. Organizacja układu limbicznego. Uczenie się i pamięć. Zaburzenia pamięci
9
02.12 - 05.12.2019
Seminarium podsumuwujące – referaty przygotowane przez studentów
10
17.12.2019
Seminarium sprawdzające I (forma testowa) 
BLOK II
11
9.12 - 12.12.2019
Fizjologia i patofizjologia krwi 
12
06.01 - 09.01.2020
Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi 
13
13.01 - 16.01.2020
Fizjologia układu sercowo-naczyniowego II. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu sercowo- naczyniowego 
14
20.01 - 23.01.2020
Fizjologia układu sercowo-naczyniowego III. Podstawy elektrokardiografii 
15
17.02 - 20.02.2020
Fizjologia układu sercowo-naczyniowego IV. Rola śródbłonka w regulacji światła naczyń. Regulacja krążenia w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie 
16
24.02 - 27.02.2020
Patofizjologia układu krążenia 
17
02.03 - 05.03.2020
Fizjologia układu oddechowego I. Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu oddechowego 
18
09.03 - 12.02.2020
Fizjologia układu oddechowego II. Fizjologia kliniczna układu oddechowego. Patofizjologia chorób układu oddechowego 
19
16.03 - 19.03.2020
Seminarum podsumuwujące – referaty przygotowane przez studentów
20
23.03 - 26.03.2020
Seminarium sprawdzające II (forma testowa)
BLOK III
21
30.03 - 02.04.2020
Fizjologia i patofizjologia układu moczowego 
22
06.04 - 09.04.2020
Fizjologia i patofizjologia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej 
23
20.04 - 23.04.2020
Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego 
24
04.05 - 07.05.2020
Układ dokrewny I. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu - podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne. Zjawisko stresu
25
11.05 - 14.05.2020
Układ dokrewny II. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia 
26
18.05 - 21.05.2020
Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja 
27
25.05 - 28.05.2020
Energetyka spoczynkowa i wysiłkowa. Termoregulacja. Otyłość. Zaburzenia metaboliczne
28
01.06 - 05.06.2020
Fizjologia wysiłku fizycznego. Adaptacja osób zdrowych i chorych do wysiłku fizycznego 
29a
08.06 - 12.06.2020
Seminarium sprawdzające III (forma testowa)
29b
08.06 - 12.06.2020
Interpretacja najczęściej używanych w klinice testów diagnostycznych – zaliczenie umiejętności praktycznych, dopuszczające do egzaminu
30
według harmonogramu
Zaliczenia końcowe
 

 

Do góry strony