Header image
wum
for english

Audiofonologia - Wydział Medyczny


Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Elwira Milik
         
e-mail: elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 10:45 - 11:45, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Milik prowadzi zajęcia dydaktyczne)Aktualności

Pismo Okólne Rektora nr 1/2020 dot. odwołania zajęć dydaktycznych

Data dodania: 10.03.2020
Banerek
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Pismem Okólnym nr 1/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytet Medycznego z dnia 10.03.2020 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.


Konsultacje studenckie 2019/2020

Przewodnik dydaktyczny
 • Przewodnik dydaktyczny 2019/2020 [ wersja w pliku *.pdf ]
 • Cele kształcenia
 • Literatura

 • Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:
  Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
  ul. Pawińskiego 3c Warszawa

  Rodzaj zajęć:
  Wykłady (60h)

  Wykłady będą się odbywać w:
  W budynku Zakładu przy ul. Pawińskiego 3c

  Forma zaliczenia przedmiotu:
  Egzamin w formie testowej.

  Cele kształcenia:
  Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów oraz myślenia o poszczególnych narządach i układach jako elementach całego organizmu, a także poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych.

  Literatura:
  Literatura obowiązkowa:
  • Konturek S., Fizjologia człowieka. Wrocław 2013, wyd., Elsevier Urban & Partner.
  • Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Warszawa 2012, PZWL
Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze statutem WUM oraz wewnętrznym regulaminem Katedry.
Regulamin wewnętrzny Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Katedry oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dydaktycznym oraz planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Katedry.
 3. W celu ułatwienia kontaktu Opiekuna Dydaktycznego ze studentami powinna być założona skrzynka mailowa dostępna dla wszystkich studentów danego roku.
 4. Zajęcia z fizjologii z patofizjologią prowadzone są w formie wykładów.
 5. Student jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Obecność studenta na wykładach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 nieobecności usprawiedliwione w ciągu całego roku akademickiego. Nieobecność na wykładzie będzie skutkowała obowiązkiem zaliczenia opuszczonego tematu w formie ustalonej z Opiekunem Dydaktycznym. Zaliczenie wszystkich tematów jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
 7. Zagadnienia poruszane na wykładach są zgrupowane w 3 bloki. Po zakończeniu każdego bloku odbędzie się test z zakresu omówionego materiału. Dopuszczenie do egzaminu otrzymują osoby, które zdobędą 50%+1 punktów ze wszystkich 3 testów. Osoby, które zdobędą co najmniej 70% punktów ze wszystkich testów, otrzymają 3 dodatkowe punkty do egzaminu.
 8. Obowiązujący do egzaminu zakres materiału obejmuje:
  • wiadomości przekazane na wykładach
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie
 9. Student ma prawo do maksymalnie dwóch terminów poprawkowych niezaliczonego egzaminu w terminach ustalonych przez Opiekuna Dydaktycznego.
Plan wykładów
Plan wykładów [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 3.04.2020
nr
data
temat zajęć
1
04.10.2019
Fizjologia komórki nerwowej.
2
11.10.2019
Autonomiczny układ nerwowy (AUN). Fizjologia i patofizjologii mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych (mięśnie szkieletowy, mięsień  sercowy).
3
18.10.2019
Regulacja napięcia mięśniowego. Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy. Układ przedsionkowy. Móżdżek. 
4
25.10.2019
Patofizjologia układu ruchowego. Zaburzenia pre- i postsynaptyczne płytki nerwowo-mięśniowej (miasthenia gravis, zatrucia toksyną tężcowa i toksyną botulinową). Miopatie (dystrofia mięśniowa Duchenne'a, dystrofia mięśniowa Beckera). Uszkodzenie dróg piramidowych.
5
08.11.2019
Fizjologia i patofizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny.Patofizjologia wybranych chorób układu nerwowego: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, stwardnienie rozsiane, zespół móżdżkowy. Udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu.
6
15.11.2019
Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Organizacja układu limbicznego. Fizjologia zachowania. Uczenie się i pamięć. 
7
22.11.2019
Fizjologia i patofizjologia zmysłu wzroku, smaku, węchu. 
8
29.11.2019
Fizjologia i patofizjologia zmysłu słuchu.
9
06.12.2019
TEST 1  - zaliczenie bloku I                                                                                                                             
10
06.12.2019
Fizjologia i patofizjologia krwi. 
11
13.12.2019
Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi. 
12
10.01.2020
Fizjologia układu sercowo-naczyniowego II. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu sercowo- naczyniowego.
13
17.01.2020
Krążenie w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie.Mechanizmy powstawania obrzęków.
14
24.01.2020
Układ bodźco-przewodzący serca. Podstawy fizjologiczne EKG. Patofizjologia podstawowych zaburzeń rytmu i przewodzenia w EKG. 
15
21.02.2020
Patofizjologia układu krążenia.
16
06.03.2020
Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania.Regulacja nerwowa i humoralna oddychania.
17
06.03.2020
Podstawowe próby spirometryczne.  Adaptacja do warunków wysokorógskich.Patofizjologia chorób obturacyjnych i restrykcyjnych układu oddechowego (astma oskrzelowa, POCHP, rozedma, pylice). Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa.
18
13.03.2020
Fizjologia przewodu pokarmowego. Wydzielanie żołądkowe, jelitowe, procesy trawienne i wchłanianie. Funkcje wątroby i trzustki. 
19
13.03.2020
Patofizjologia choroby wrzodowej i zapalenia trzustki. Cukrzyca. Niewydolność wątroby. Podstawowe objawy kliniczne zaburzenia funkcji układu pokarmowego. 
20
20.03.2020
Test 2 - zaliczenie bloku II
21
20.03.2020
 Fizjologia układu moczowego.
22
27.03.2020
Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa. 
23
03.04.2020
Patofizjologia niewydolności nerek. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej.
24
24.04.2020
Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia 
25
08.05.2020
Układ dokrewny II. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu - podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne. Zjawisko stresu
26
15.05.2020
Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja. 
27
22.05.2020
Energetyka i termoregulacja. 
28
29.05.2020
Fizjologia wysiłku fizycznego osób zdrowych i chorych.
29
05.06.2020
Fizjologia noworodka oraz wieku starczego. Choroby cywilizacyjne
30
05.06.2020
Test 3 - zaliczenie bloku III
 
16.06.2020
godz. 10:00
EGZAMIN
 

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej,
ul. Pawińskiego 3c
w godz. 16:30 - 18:00
od dnia 15.11.2019 r. wykłady odbywają się w godz. 10.00 -11.30.


 

Do góry strony