Header image
wum
for english

 


Wydział Lekarski


Dydaktyka

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:

dr n. med. Liana Puchalska
         e-mail: fizjo[@]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
poniedziałek-czwartek 10:00 - 14:00, ul. Pawińskiego 3c

Przewodnik dydaktyczny na rok 2023/2024:
stacjonarne (*.pdf)

niestacjonarne (*.pdf)

 

Regulamin zajęć i zaliczenia przedmiotu Fizjologia z patofizjologią 2022/2023

REGULAMIN
zajęć i zaliczenia przedmiotu Fizjologia z patofizjologią
dla studentów WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
rok akademicki 2022/2023 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Obowiązkiem studenta jest uczestniczenie we wszystkich formach zajęć dydaktycznych, które wynikają z programu nauczania prowadzonych przez Katedrę i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni studenckiej.
 3. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów) oraz zakaz spożywania napojów i posiłków w salach ćwiczeniowych i wykładowych.
 4. Wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku i/lub filmowanie bez zgody prowadzącego jest zakazane.
 5. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (spóźnienie powyżej 15 min. traktowane jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona).
 6. Podczas zajęć zabrania się korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu sali dydaktycznej bez zgody osoby prowadzącej ćwiczenia. Pomoce dydaktyczne należy wykorzystywać zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem.
 7. Student zobowiązany jest do dbania o sprzęt używany w trakcie wykonywania ćwiczeń, a po ich zakończeniu do oddania stanowiska pracy w takim stanie, w jakim je zastał przed ich rozpoczęciem. 
 8. Student zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad pracy na sprzęcie Biopac PowerLab:
  1. Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z załączoną instrukcją,
  2. niedopuszczalne jest korzystanie z Internetu w czasie zajęć,
  3. obowiązuje całkowity zakaz podłączania do komputera jakichkolwiek nośników pamięci masowej (płyty CD/DVD, USB).
  4. wykonywanie jakiejkolwiek pracy na komputerze niezwiązanej z tematyką ćwiczeń oraz bez wiedzy i zezwolenia osoby prowadzącej ćwiczenia jest zabronione.
 9. Wszelkie wypadki i niebezpieczne zdarzenia należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.
 10. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 11. Studenci postępujący niezgodnie z regulaminem będą wykluczeni z uczestnictwa w zajęciach (nieobecność nieusprawiedliwiona).

II. Sposób prowadzenia zajęć

 1. Zajęcia z fizjologii z patofizjologią są przeprowadzane w III i IV semestrze, mają formę wykładów, seminariów i ćwiczeń; obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a znajomość ich treści jest wymagana podczas kolokwiów i egzaminu.
 2. Wykłady prowadzone są stacjonarnie lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O formie prowadzonego wykładu studenci będą poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej jednostki.
 3. Ćwiczenia zaplanowane są w trzech [3] blokach tematycznych obejmujących kolejne działy fizjologii i patofizjologii. Każdy blok zajęć kończy się kolokwium sprawdzającym.
  • Blok I składa się z 8 tygodniowych cykli zajęć ćwiczeniowych oraz tygodnia podsumowującego z referatami.
  • Blok II składa się z 9 tygodniowych cykli zajęć ćwiczeniowych oraz tygodnia podsumowującego.
  • Blok III składa się z 7 tygodniowych cykli zajęć ćwiczeniowych.
 4. Pełny cykl tygodniowych zajęć składa się z:
 5. Ćwiczenia stacjonarne:
  • student przypisany do grupy dziekańskiej realizuje z tą grupą zajęcia w ramach przedmiotu, co oznacza, że nie ma możliwości zmiany grupy w trakcie semestru/pomiędzy semestrami;
  • grupy dziekańskie są podzielone na grupy ćwiczeniowe A i B.
 6. Platforma e-learningu WUM:
  • Materiały umieszczone na platformie eWUM stanowią podstawę do zaliczenia tygodniowego cyklu zajęć.
  • W zależności od tematu ćwiczeń obowiązkowe materiały umieszczone na platformie mogą mieć formę:
   1. Testów wielokrotnego wyboru.
    • Studenci mają prawo do trzykrotnego przystąpienia do testu.
    • Próg zaliczenia testu wynosi 60%.
    • Testy będą aktywne od poniedziałku od godz. 10:00 do niedzieli do godz. 23:50.
   2. Zadań do samodzielnego rozwiązania (przypadki kliniczne, uzupełnienie schematów itd.).
    • studenci mają prawo do trzykrotnego przystąpienia do wykonania zadań;
    • zadania będą aktywne od poniedziałku godz. 10:00 do niedzieli godz. 23:50;
    • warunkiem zaliczenia zadań jest uzyskanie min. 60% maksymalnej liczby punktów.
   3. Test końcowy (10 pytań testowych, jednokrotnego wyboru)
    • studenci mają prawo do dwukrotnego przystąpienia do testu;
    • próg zaliczenia testu wynosi 60%;
    • testy będą aktywne od czwartku od godz. 20:00 do niedzieli do godz. 23:50 w tygodniu zajęć.
 7. W przypadku niewykonania zadań określonych w punktach 1) i 2) powyżej nie zostanie otwarty test końcowy, co jest równoznaczne z niezaliczeniem ćwiczenia.
 8. Studenci powinni być merytorycznie przygotowani do każdych ćwiczeń i seminariów, opierając się na obowiązującym harmonogramie tematów ćwiczeniowych oraz tematach przeprowadzonych wykładów. Asystenci mogą w takcie zajęć dodatkowo sprawdzać przygotowanie studentów do zajęć.

III. Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć na skutek nieobecności

 1. Nieobecności na ćwiczeniach stacjonarnych i seminariach (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) należy odrobić nie później niż w pierwszym tygodniu po powrocie na zajęcia podczas konsultacji on-line lub w formie ustalonej przez nauczyciela.
 2. Wszystkie ćwiczenia i testy umieszczone na platformie www.e-learning.wum.edu.pl, które nie zostały zaliczone (niezależnie od przyczyny), zostaną otwarte w ostatnim tygodniu przed kolokwium sprawdzającym.
 3. Niespełnienie warunków opisanych w pkt. 1 i 2 jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej w I terminu zaliczania bloku.
 4. W ciągu jednego bloku zajęć można z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścić lub nie wykonać on-line nie więcej niż 1 ćwiczenie, które należy odrobić w powyżej przedstawiony sposób.
 5. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności może być tylko zwolnienie lekarskie lub dziekańskie.
 6. W przypadku braku możliwości udziału w zajęciach student przesyła mailem na adres fizjo@wum.edu.pl wniosek o usprawiedliwienie nieobecności. Student zobowiązany jest wysłać wniosek co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć lub najpóźniej w ciągu trzech [3] dni po terminie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach
 7. Zaświadczenie (lekarskie lub dziekańskie) usprawiedliwiające nieobecność, student dostarcza do opiekuna dydaktycznego w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia zaświadczenia, ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po terminie zaliczenia lub zaliczenia cząstkowego. Dodatkowy termin zaliczenia ustala opiekun dydaktyczny. Zaliczenie takie traktuje się jako uzyskane w pierwszym terminie.
 8. We wniosku, o którym mowa w pkt. 4, podać należy imię i nazwisko, grupę zajęć, termin nieobecności oraz jej przyczynę wraz z dokumentami potwierdzającymi przedstawione fakty (zaświadczenie lekarskie, skierowanie na kwarantannę lub izolację wydane przez odpowiednie organy, i in.). Niedostarczenie wniosku we wskazanym terminie oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną
 9. Za usprawiedliwioną nieobecność studenta uznaje się nieobecność spowodowaną, w szczególności:
  • okolicznościami związanymi ze stanem zdrowia lub niepełnosprawnością,
  • zdarzeniem/sytuacją losową.

IV. Zaliczenie przedmiotu
A. Zasady zaliczenia ćwiczeń i kolokwiów

 1. Warunkiem zaliczenia tygodniowego cyklu zajęć ćwiczeniowych jest:
  • Zaliczenie wszystkich punktowanych zadań na platformie www.e-learning.wum.edu.pl.
  • Obecność na ćwiczeniach stacjonarnych;
  • Zaliczenie testu końcowego.
 2. Dopuszczenie do kolokwium sprawdzającego jest możliwe wyłącznie po zaliczeniu każdego cyklu tygodniowego zgodnie z punktami zapisanymi powyżej.
 3. Niespełnienie warunku zapisanego w pkt. 2 jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z I terminu zaliczania bloku. Do I terminu zaliczenia bloku nie zostają również dopuszczone osoby, które mają więcej niż 1 nieusprawiedliwioną* nieobecność w danym bloku.
 4. Termin II kolokwium zostanie wyznaczony nie później niż 30 dni od zakończenia I terminu. Do wiadomości studentów data zostanie podana z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Warunkiem przystąpienia do II terminu kolokwium sprawdzającego w danym bloku jest zaliczenie wszystkich zaległości wymaganych do zaliczenia cyklu zajęć tygodniowych (patrz pkt. 1 powyżej).
 6. W przypadku niezaliczenia któregokolwiek bloku w pierwszym lub drugim terminie studentowi przysługuje trzeci termin zaliczania bloku, który nie może być przeprowadzony później niż w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim.
 7. III termin jest terminem komisyjnym. Kolokwium sprawdzające będzie przeprowadzone w formie ustnej.
 8. Uzyskanie oceny negatywnej z trzeciego terminu zaliczenia któregokolwiek bloku skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

*zgodnie z Regulaminem wszystkie nieobecności muszą zostać odrobione

B. Egzamin końcowy

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z fizjologii jest zaliczenie wszystkich trzech bloków.
 2. Egzamin odbywa się w formie testu sprawdzającego wiedzę przewidzianą programem (wykłady, ćwiczenia, seminaria) i składa się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi.
 3. Egzamin oceniany jest w skali ocen 2-5.
 4. Student ma prawo do dwóch terminów egzaminu końcowego.
 5. Nieprzystąpienie do egzaminu w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej, którą wpisuje się do protokołu egzaminu.
 6. O przyczynie nieprzystąpienia do egzaminu student powinien powiadomić egzaminatora najpóźniej w ciągu trzech [3] dni roboczych po terminie. W przypadku uznania usprawiedliwienia dostarczonego w terminie jak wskazano powyżej przez kierownika jednostki lub opiekuna dydaktycznego, wyznaczony zostaje nowy termin egzaminu. Egzamin taki traktuje się jako składany we właściwym terminie.
 7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym i drugim terminie student ma prawo wystąpić do dziekana o zgodę na przystąpienie do egzaminu komisyjnego.

V. Konsultacje dydaktyczne

 1. Po każdym tygodniowym cyklu zajęć odbywają się konsultacje z nauczycielem akademickim.
 2. Termin i formę konsultacji ustala nauczyciel prowadzący zajęcia najpóźniej do godz. 12.00 w piątek. Informacje umieszcza w aplikacji MS Teams na kanale „Konsultacje”.

VI. Informacje ogólne

 1. Kanałem komunikacji elektronicznej (prowadzenie wykładów, konsultacji, tablica ogłoszeń oraz zapytania indywidulane) jest aplikacja MS Teams.
 2. Informacje dotyczące organizacji zajęć, godzin konsultacji oraz regulamin i obowiązujący zakres materiału są dostępne na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Katedry i Zakładu Fizjologii www.fizjologia.edu.pl.
 3. Wszystkie udostępniane materiały dydaktyczne (wykłady, instrukcje do ćwiczeń, prezentacje itp.) podlegają prawom autorskim i są udostępniane tylko do użytku studentów WUM. Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie.
 4. W sytuacjach spornych pomiędzy nauczycielem akademickim a studentem student może odwołać się do opiekuna dydaktycznego.
 5. W kwestiach nieujętych w niemniejszym regulaminie decyduje opiekun dydaktyczny w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

Opiekun dydaktyczny:
dr n. med. Liana Puchalska e-mail: liana.puchaska@wum.edu.pl

Podstawy prawne:

 1. Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiący Załącznik do Uchwały nr 9/2021 Senatu WUM z dnia 29.04.2021


Aktualności

 


 

 Harmonogram zajęć, podział na grupy i sale 2023/2024

Semestr zimowy:

Godzina
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
10:00 - 12:10

5A, 5B, 6A,
6B, 7A, 7B (+4B)

19A, 19B, 20A,
20B, 21A, 21B (+18B)

5A, 5B, 6A,
6B, 7A, 7B (+4B)

19A, 19B, 20A,
20B, 21A, 21B (+18B)

12:30 - 14:40

12A, 12B, 13A,
13B, 14A, 14B (+11B)

26A, 26B, 27A,
27B, 28A, 28B

12A, 12B, 13A,
13B, 14A, 14B (+11B)

26A,26B, 27A,
27B, 28A, 28B

15:00 - 17:10

8A, 8B, 9A,
9B, 10A, 10B (+ 11A)

22A, 22B, 23A,
23B, 25A, 25B

8A, 8B, 9A,
9B, 10A, 10B (+ 11A)

22A, 22B, 23A,
23B, 25A, 25B

17:30 - 19:40

15A, 15B, 16A,
16B, 17A, 17B (+ 18A)

1A, 1B, 2A,
2B, 3A, 3B (+4A)

15A, 15B, 16A,
16B, 17A, 17B (+ 18A)

1A, 1B, 2A,
2B, 3A, 3B (+4A)

Podział na grupy ćwiczeniowe z Fizjologii z Patofizjologią:

Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
01A
1
88089
01B
1
88290
01A
1
88097
01B
1
88341
01A
1
88098
01B
1
88363
01A
1
88106
01B
1
88425
01A
1
88119
01B
1
88438
01A
1
88124
01B
1
88456
01A
1
88189
01B
1
88465
01A
1
88205
01B
1
88508
01A
1
88206
01B
1
88509
01A
1
88215
01B
1
88522
01A
1
88216
01B
1
88535
01A
1
88273
01B
4
88047
01A
1
88284
01B
4
88057
01A
1
88287
01B
4
88061
02A
2
88030
02B
2
88302
02A
2
88031
02B
2
88324
02A
2
88051
02B
2
91631
02A
2
88074
02B
2
88398
02A
2
88080
02B
2
88424
02A
2
88096
02B
2
88445
02A
2
88126
02B
2
88446
02A
2
88212
02B
2
88486
02A
2
88222
02B
2
88489
02A
2
88299
02B
2
88495
02A
4
88081
02B
2
88527
02A
4
88082
02B
2
88547
02A
4
88085
02B
4
88091
02A
4
88090
03A
3
88036
03B
3
88286
03A
3
88072
03B
3
88292
03A
3
88083
03B
3
88303
03A
3
88087
03B
3
88311
03A
3
88103
03B
3
88320
03A
3
88133
03B
3
88347
03A
3
88150
03B
3
88390
03A
3
88159
03B
3
88411
03A
3
88183
03B
3
86530
03A
3
88223
03B
3
88469
03A
3
88270
03B
3
88510
03A
3
88277
03B
3
88551
03A
4
88123
03B
4
88135
03A
4
88128
03B
4
88170
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
05A
4
88173
05B
4
88229
05A
4
88197
05B
4
88250
05A
5
88034
05B
5
88214
05A
5
88050
05B
5
88221
05A
5
88062
05B
5
89599
05A
5
88078
05B
5
88256
05A
5
88102
05B
5
88260
05A
5
88122
05B
5
88269
05A
5
88131
05B
5
88285
05A
5
88138
05B
5
88291
05A
5
88198
05B
5
88307
05A
5
88199
05B
5
88308
05A
5
88207
05B
5
91632
06A
4
88264
06B
4
88107
06A
4
88281
06B
4
88327
06A
6
88063
06B
4
88439
06A
6
88069
06B
6
88356
06A
6
88140
06B
6
88369
06A
6
88142
06B
6
88375
06A
6
88155
06B
6
88410
06A
6
88219
06B
6
88417
06A
6
88239
06B
6
88422
06A
6
88252
06B
6
88444
06A
6
88271
06B
6
88453
06A
6
88279
06B
6
88492
06A
6
85224
06B
6
88539
06B
6
88541
07A
4
88459
07B
4
88466
07A
4
88461
07B
4
88513
07A
7
88035
07B
7
88192
07A
7
88039
07B
7
88193
07A
7
88041
07B
7
88201
07A
7
88043
07B
7
88213
07A
7
88094
07B
7
88220
07A
7
88143
07B
7
88224
07A
7
88157
07B
7
88225
07A
7
88164
07B
7
88226
07A
7
88180
07B
7
89781
07A
7
88190
07B
7
91623
07A
7
88191
07B
7
88382
07B
7
88383

 

Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
08A
8
88113
08B
8
88355
08A
8
88115
08B
8
88381
08A
8
88158
08B
8
88389
08A
8
88171
08B
8
88408
08A
8
88178
08B
8
88419
08A
8
88200
08B
8
88434
08A
8
88731
08B
8
79264
08A
8
88236
08B
8
88476
08A
8
88253
08B
8
88485
08A
8
88262
08B
8
88502
08A
8
88275
08B
8
88549
08A
8
88288
08B
11
88059
08A
8
88304
08B
11
88060
08A
8
88319
08B
11
88084
09A
9
88044
09B
9
88227
09A
9
88045
09B
9
89394
09A
9
91616
09B
9
88251
09A
9
88071
09B
9
88297
09A
9
88092
09B
9
88331
09A
9
88093
09B
9
88334
09A
9
88099
09B
9
88403
09A
9
88139
09B
9
88412
09A
9
88147
09B
9
88447
09A
9
88149
09B
9
88496
09A
9
88179
09B
9
88512
09A
11
88134
09B
11
88202
09A
11
88162
09B
11
86054
09A
11
88163
09B
11
88248
10A
10
88048
10B
10
89547
10A
10
88049
10B
10
88132
10A
10
88052
10B
10
88137
10A
10
88054
10B
10
88165
10A
10
88055
10B
10
88166
10A
10
88056
10B
10
88365
10A
10
88683
10B
10
88367
10A
10
89392
10B
10
88372
10A
10
88112
10B
10
89597
10A
10
88116
10B
10
91634
10A
10
88117
10B
11
88249
10A
10
88118
10B
11
89397
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
12A
11
88293
12B
11
88333
12A
11
88295
12B
11
88370
12A
12
88257
12B
12
88474
12A
12
88321
12B
12
88487
12A
12
88322
12B
12
88488
12A
12
88323
12B
12
80412
12A
12
88376
12B
12
88518
12A
12
88384
12B
12
88520
12A
12
88394
12B
12
88523
12A
12
88399
12B
12
88524
12A
12
88400
12B
12
88537
12A
12
88457
12B
12
88538
12A
12
88473
12B
12
88543
12B
12
88552
12B
12
88553
13A
13
88038
13B
11
88371
13A
13
89563
13B
11
88409
13A
13
88064
13B
11
88493
13A
13
88065
13B
11
88498
13A
13
88066
13B
13
88242
13A
13
89548
13B
13
88243
13A
13
88079
13B
13
89549
13A
13
88104
13B
13
89552
13A
13
88105
13B
13
85616
13A
13
88108
13B
13
88484
13A
13
88120
13B
13
88528
13A
13
88121
13B
13
88534
13A
13
89598
13B
13
88545
13A
13
88174
14A
11
88503
14B
11
82855
14A
11
88504
14B
11
88511
14A
14
88067
14B
14
88184
14A
14
88075
14B
14
88186
14A
14
88076
14B
14
88187
14A
14
88077
14B
14
88204
14A
14
89393
14B
14
88208
14A
14
88125
14B
14
88230
14A
14
88141
14B
14
88232
14A
14
88144
14B
14
88234
14A
14
88145
14B
14
88258
14A
14
88146
14B
14
88278
14A
14
88175
14B
14
88282
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
15A
15
88681
15B
15
88360
15A
15
88086
15B
15
88396
15A
15
88114
15B
15
88397
15A
15
88161
15B
15
88405
15A
15
88168
15B
15
88440
15A
15
88181
15B
15
88454
15A
15
88211
15B
15
88470
15A
15
88254
15B
15
88480
15A
15
88259
15B
15
88482
15A
15
89396
15B
15
88514
15A
15
88315
15B
18
87446
15A
15
88328
15B
18
91617
15A
15
88359
15B
18
88261
16A
16
88129
16B
11
88276
16A
16
88130
16B
16
88318
16A
16
88148
16B
16
88326
16A
16
88151
16B
16
88329
16A
16
88160
16B
16
88348
16A
16
88255
16B
16
88349
16A
16
88266
16B
16
88350
16A
16
88272
16B
16
88351
16A
16
89395
16B
16
88352
16A
16
88316
16B
16
88353
16A
16
88317
16B
16
88354
16A
18
91618
16B
16
88478
16A
18
88305
16B
18
88306
16B
18
88312
17A
7
88176
17B
17
88246
17A
17
88152
17B
17
88274
17A
17
85058
17B
17
88298
17A
17
88153
17B
17
88301
17A
17
88154
17B
17
88325
17A
17
88156
17B
17
88338
17A
17
88231
17B
17
88343
17A
17
88235
17B
17
88344
17A
17
88237
17B
17
83513
17A
17
88238
17B
17
89625
17A
17
88240
17B
17
87227
17A
17
88245
17B
18
88337
17A
18
88313
17B
18
88339
17A
18
89779

 

Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
19A
18
88340
19B
18
88361
19A
18
88358
19B
18
88362
19A
19
88058
19B
19
88392
19A
19
88718
19B
19
88418
19A
19
91621
19B
19
88464
19A
19
91619
19B
19
88481
19A
19
85230
19B
19
88490
19A
19
88379
19B
19
88491
19A
19
88380
19B
19
88506
19A
19
88387
19B
19
86149
19A
19
88388
19B
19
85397
19A
19
89399
19B
19
88529
19B
19
88536
20A
18
88368
20B
18
88378
20A
18
88373
20B
18
88402
20A
20
88185
20B
20
88500
20A
20
88267
20B
20
83402
20A
20
89782
20B
20
88517
20A
20
88393
20B
20
88521
20A
20
88395
20B
20
88525
20A
20
88404
20B
20
88526
20A
20
88431
20B
20
88532
20A
20
88432
20B
20
89402
20A
20
88433
20B
20
88544
20A
20
88449
20B
20
88546
20A
20
88483
20B
20
85420
20A
20
88494
21A
21
88194
21B
18
88407
21A
21
91620
21B
18
89400
21A
21
91622
21B
18
91633
21A
21
91630
21B
21
88471
21A
21
88413
21B
21
85417
21A
21
88414
21B
21
88477
21A
21
88415
21B
21
88499
21A
21
88416
21B
21
88501
21A
21
88430
21B
21
88505
21A
21
88442
21B
21
88531
21A
21
88448
21B
21
88533
21A
21
88458
21B
21
74520
21A
21
88468
21B
21
88548

 

Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
22A
22
88068
22B
22
88423
22A
22
88070
22B
22
88426
22A
22
88073
22B
22
88427
22A
22
88109
22B
22
88436
22A
22
88110
22B
22
88437
22A
22
88195
22B
22
88451
22A
22
88209
22B
22
88452
22A
22
88241
22B
22
88460
22A
22
88391
22B
22
89401
22A
22
88420
22B
22
88467
22A
22
88421
22B
22
88475
22A
22
84901
22B
22
88507
22B
22
88515
23A
23
88673
23B
23
88760
23A
23
88689
23B
23
88777
23A
23
88691
23B
23
88778
23A
23
88697
23B
23
57170
23A
23
88706
23B
23
89605
23A
23
72254
23B
23
89606
23A
23
88708
23B
23
88784
23A
23
88715
23B
23
88785
23A
23
88729
23B
23
88789
23A
23
87901
23B
23
88795
25A
25
88678
25B
25
88745
25A
25
88679
25B
25
88747
25A
25
88680
25B
25
88788
25A
25
88695
25B
25
88794
25A
25
88712
25B
25
83449
25A
25
88719
25B
25
88798
25A
25
88720
25B
25
88799
25A
25
88722
25B
25
88802
25A
25
88739
25B
25
82022
25A
25
88742

Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
Grupa
fizjologia
Grupa dziekańska
Nr albumu
26A
26
87816
26B
26
88717
26A
26
88682
26B
26
86518
26A
26
88693
26B
26
88765
26A
26
88699
26B
26
89776
26A
26
88700
26B
26
89413
26A
26
86940
26B
26
88953
26A
26
88707
26B
26
88781
26A
26
88713
26B
26
88783
26A
26
83737
26B
26
88806
26A
26
89601
27A
27
88684
27B
27
88737
27A
27
88688
27B
27
88749
27A
27
88701
27B
27
88750
27A
27
88702
27B
27
88751
27A
27
88703
27B
27
88753
27A
27
83177
27B
27
88754
27A
27
88725
27B
27
78711
27A
27
89407
27B
27
89414
27A
27
88736
27B
27
87362
28A
28
88730
28B
28
88764
28A
28
88733
28B
28
88767
28A
28
85945
28B
28
88770
28A
28
88738
28B
28
88772
28A
28
88744
28B
28
88773
28A
28
89602
28B
28
83085
28A
28
88757
28B
28
88776
28A
28
88759
28B
28
88786
28A
28
88762
28B
28
89608
28A
28
89410

 

 Konsultacje studenckie/dyżury 2022/2023*
godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9:00
dr hab. Michał Biały
9.00-10.00

10:00
dr Katarzyna Czarzasta
10.00-11.00
dr Krzysztof Olszyński
10.00-11.00
dr Liana Puchalska
10.00-12.00
11:00
dr Agnieszka Wsół
11.00-12.00
dr hab. Tymoteusz Żera
11.00-12.00

dr Martyna Seta
11.00-12.00
lek. Wiktor
Bogacki-Rychlik
11.00-12.00
12:00
dr Elwira Milik
12.00-13.00
dr Małgorzata Wojciechowska
12.00-14.00
13:00
14:00
dr Kaja Kasarełło
14.00-15.00

lek. Jacek Dziedziak
14.00-15.00
15:00
16:00
lek. Maryla Śmietankowska-Więtczak
16.00-17.00
lek. Anna Brodziak
16.00-17.00
17:00
18:00
lek. Tomasz Ciesielski
18.00-19.00

*Wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić się na konsultacje do asystentów z Katedry,
prosimy o wcześniejsze zapisanie się w Sekretariacie tel.: (0-22) 57-20-708

Plan wykładów 2023/2024
Nr
Data
Temat
Miejsce
Wykładowca
1

02.10.
2023

Wykład inauguracyjny

Aula A i B
CD

prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

2

23.10.
2023

Podstawy neuroplastyczności mózgu.
Rozwojowe zaburzenia plastyczności

Aula A i B
CD

dr hab. n. med. Michał Biały

3

30.10.
2023

Choroby neurodegeneracyjne

Aula A i B
CD

dr hab. n. med. Tymoteusz
Żera

4

20.11.
2023

Zachowanie. Układ limbiczny. Kora przedczołowa.
Podłoże mowy. Afazje

Aula A i B
CD

dr hab. n. med. Michał Biały

5

27.11.
2023

Świadomość a przytomność. Zaburzenia świadomości

Aula A i B
CD

dr hab. n. med. Michał Biały

6

11.12.
2023

Zaburzenia hemostazy - punkt widzenia lekarza praktyka

Aula A i B
CD

prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

7

Podstawy elektrokardiografii

Aula A i B
CD

dr n. med. Małgorzata
Wojciechowska

8

Krótko i długoterminowa regulacja ciśnienia tętniczego.
Nadciśnienie tętnicze

Aula A i B
CD

prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

9

Mechanizm powstawania arytmii.
Podstawowe zaburzenia rytmu i przewodzenia

Aula A i B
CD

dr n. med. Małgorzata
Wojciechowska

10

Patofizjologia najczęstszych wad serca

Aula A i B
CD

dr hab. n. med. Agnieszka
Wsół

11

Patofizjologia choroby wieńcowej. Zawał serca

Aula A i B
CD

dr n. med. Małgorzata
Wojciechowska

12

Patofizjologia niewydolności serca

Aula A i B
CD

dr hab. n. med. Tymoteusz
Żera

13

Choroba zakrzepowo-zatorowa

Aula A i B
CD

dr hab. n. med. Tymoteusz
Żera

14

Patofizjologia najczęstszych chorób układu oddechowego.
Podstawowe testy diagnostyczne układu oddechowego
- granica między fizjologią i patofizjologią

Aula A i B
CD

prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

15

Patofizjologia układu moczowego. Najczęstsze jednostki chorobowe. Podstawowe testy diagnostyczne

Aula A i B
CD

dr n. med. Longin Niemczyk

16

Patofizjologiczne podstawy najczęściej występujących
objawów u chorych z chorobami układu pokarmowego.
Zaburzenia odżywiania.

Aula A i B
CD

dr hab. n. med. Agnieszka
Wsół

17

Ogólna charakterystyka hormonów. Podstawowe mechanizmy
regulacji wydzielania hormonów
Hormonalna regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej
i zaburzenia bilansu wapniowego dokrewnego: wybrane zagadnienia

Aula A i B
CD

dr n. med. Kaja Kasarełło

18

Fizjologia i patofizjologia ciąży

Aula A i B
CD

dr hab. n. med. Michał Biały

19

Fizjologia procesu starzenia

Aula A i B
CD

prof. dr hab. n. med. Paweł
Zalewski

20

Mechanizmy adaptacji człowieka do warunków ekstremalnych

Aula A i B
CD

dr n. med. Liana Puchalska

Wykłady będą odbywać się na auli A i B w Centrum Dydaktycznym
zgodnie z harmonogramem i informacją umieszczaną na stronie internetowej Katedry

Plan zajęć 2023/2024
Nr
Tematy zajęć
BLOK I *.pdf
1

02.10. - 06.10.2023

Fizjologia komórki nerwowej. 
2

09.10. - 13.10.2023

Układy neurotransmisyjne mózgu. Autonomiczny układ nerwowy. 
3

16.10. - 20.10.2023

Fizjologia układu ruchowego I. Fizjologia mięśni gładkich i poprzecznie- prążkowanych (mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy). 
4

23.10. - 27.10.2023

Fizjologia układu ruchowego II. Regulacja napięcia mięśniowego. Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy. Układ przedsionkowy. Móżdżek.  
5

30.10. - 03.11.2023

Patofizjologia układu ruchowego.
6

06.11. - 10.11.2023

Fizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny 
7

13.11. - 17.11.2023

Narządy zmysłu. Wzrok. Słuch. Węch. Smak. Fizjologia i patofizjologia.
8

20.11. - 24.11.2023

Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Fizjologia zachowania. Organizacja układu limbicznego. Uczenie się i pamięć. Zaburzenia pamięci
9

27.11. - 01.12.2023

Seminarium podsumowujące
10 04.12. - 08.12.2022 Seminarium sprawdzające I (forma testowa) 
 
BLOK II *.pdf
11

11.12. - 15.12.2023

Fizjologia i patofizjologia krwi 
12

02.01. - 05.01.2024

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi 
13

08.01. - 12.01.2024

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego II. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu sercowo- naczyniowego 
14

15.01. - 19.01.2024

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego III. Podstawy elektrokardiografii 
15

22.01. - 26.01.2024

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego IV. Rola śródbłonka w regulacji światła naczyń. Regulacja krążenia w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie 
16

19.02. - 23.02.2024

Patofizjologia układu krążenia 
17

26.02. - 01.03.2024

Fizjologia układu oddechowego I. Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu oddechowego 
18

04.03. - 08.03.2024

Fizjologia układu oddechowego II. Fizjologia kliniczna układu oddechowego. Patofizjologia chorób układu oddechowego 
19

11.03. - 15.03.2024

Seminarium podsumowujące
20

18.03. - 22.03.2024

Seminarium sprawdzające II (forma testowa)
 
BLOK III *.pdf
21

25.03. - 29.03.2024

Fizjologia i patofizjologia układu moczowego 
22

02.04. - 05.04.2024

Fizjologia i patofizjologia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej 
23

08.04. - 12.04.2024

Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego 
24

15.04. - 19.04.2024

Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia 
25

22.04. - 26.04.2024

Układ dokrewny II. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu - podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne. Zjawisko stresu
26

06.05. - 10.05.2024

Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja 
27

13.05. - 17.05.2024

Energetyka spoczynkowa i wysiłkowa. Termoregulacja. Otyłość. Zaburzenia metaboliczne
28

20.05. - 24.05.2024

Fizjologia wysiłku fizycznego. Adaptacja osób zdrowych i chorych do wysiłku fizycznego 
29

27.05. - 31.05.2024

Seminarium sprawdzające III (forma testowa)
30

03.06. - 07.06.2024

Zaliczenia końcowe
Do góry strony