Header image
wum
for english

Wydział Lekarski


Dydaktyka

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:

dr n. med. Liana Puchalska
         e-mail: fizjo[@]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
poniedziałek-czwartek 10:00 - 14:00, ul. Pawińskiego 3c

Przewodnik dydaktyczny. (*.pdf)

 

Regulamin zajęć i zaliczenia przedmiotu Fizjologia z patofizjologią 2022/2023

REGULAMIN
zajęć i zaliczenia przedmiotu Fizjologia z patofizjologią
dla studentów WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
rok akademicki 2022/2023 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Obowiązkiem studenta jest uczestniczenie we wszystkich formach zajęć dydaktycznych, które wynikają z programu nauczania prowadzonych przez Katedrę i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni studenckiej.
 3. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów) oraz zakaz spożywania napojów i posiłków w salach ćwiczeniowych i wykładowych.
 4. Wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku i/lub filmowanie bez zgody prowadzącego jest zakazane.
 5. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (spóźnienie powyżej 15 min. traktowane jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona).
 6. Podczas zajęć zabrania się korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu sali dydaktycznej bez zgody osoby prowadzącej ćwiczenia. Pomoce dydaktyczne należy wykorzystywać zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem.
 7. Student zobowiązany jest do dbania o sprzęt używany w trakcie wykonywania ćwiczeń, a po ich zakończeniu do oddania stanowiska pracy w takim stanie, w jakim je zastał przed ich rozpoczęciem. 
 8. Student zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad pracy na sprzęcie Biopac PowerLab:
  1. Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z załączoną instrukcją,
  2. niedopuszczalne jest korzystanie z Internetu w czasie zajęć,
  3. obowiązuje całkowity zakaz podłączania do komputera jakichkolwiek nośników pamięci masowej (płyty CD/DVD, USB).
  4. wykonywanie jakiejkolwiek pracy na komputerze niezwiązanej z tematyką ćwiczeń oraz bez wiedzy i zezwolenia osoby prowadzącej ćwiczenia jest zabronione.
 9. Wszelkie wypadki i niebezpieczne zdarzenia należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.
 10. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 11. Studenci postępujący niezgodnie z regulaminem będą wykluczeni z uczestnictwa w zajęciach (nieobecność nieusprawiedliwiona).

II. Sposób prowadzenia zajęć

 1. Zajęcia z fizjologii z patofizjologią są przeprowadzane w III i IV semestrze, mają formę wykładów, seminariów i ćwiczeń; obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a znajomość ich treści jest wymagana podczas kolokwiów i egzaminu.
 2. Wykłady prowadzone są stacjonarnie lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O formie prowadzonego wykładu studenci będą poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej jednostki.
 3. Ćwiczenia zaplanowane są w trzech [3] blokach tematycznych obejmujących kolejne działy fizjologii i patofizjologii. Każdy blok zajęć kończy się kolokwium sprawdzającym.
  • Blok I składa się z 8 tygodniowych cykli zajęć ćwiczeniowych oraz tygodnia podsumowującego z referatami.
  • Blok II składa się z 9 tygodniowych cykli zajęć ćwiczeniowych oraz tygodnia podsumowującego.
  • Blok III składa się z 7 tygodniowych cykli zajęć ćwiczeniowych.
 4. Pełny cykl tygodniowych zajęć składa się z:
 5. Ćwiczenia stacjonarne:
  • student przypisany do grupy dziekańskiej realizuje z tą grupą zajęcia w ramach przedmiotu, co oznacza, że nie ma możliwości zmiany grupy w trakcie semestru/pomiędzy semestrami;
  • grupy dziekańskie są podzielone na grupy ćwiczeniowe A i B.
 6. Platforma e-learningu WUM:
  • Materiały umieszczone na platformie eWUM stanowią podstawę do zaliczenia tygodniowego cyklu zajęć.
  • W zależności od tematu ćwiczeń obowiązkowe materiały umieszczone na platformie mogą mieć formę:
   1. Testów wielokrotnego wyboru.
    • Studenci mają prawo do trzykrotnego przystąpienia do testu.
    • Próg zaliczenia testu wynosi 60%.
    • Testy będą aktywne od poniedziałku od godz. 10:00 do niedzieli do godz. 23:50.
   2. Zadań do samodzielnego rozwiązania (przypadki kliniczne, uzupełnienie schematów itd.).
    • studenci mają prawo do trzykrotnego przystąpienia do wykonania zadań;
    • zadania będą aktywne od poniedziałku godz. 10:00 do niedzieli godz. 23:50;
    • warunkiem zaliczenia zadań jest uzyskanie min. 60% maksymalnej liczby punktów.
   3. Test końcowy (10 pytań testowych, jednokrotnego wyboru)
    • studenci mają prawo do dwukrotnego przystąpienia do testu;
    • próg zaliczenia testu wynosi 60%;
    • testy będą aktywne od czwartku od godz. 20:00 do niedzieli do godz. 23:50 w tygodniu zajęć.
 7. W przypadku niewykonania zadań określonych w punktach 1) i 2) powyżej nie zostanie otwarty test końcowy, co jest równoznaczne z niezaliczeniem ćwiczenia.
 8. Studenci powinni być merytorycznie przygotowani do każdych ćwiczeń i seminariów, opierając się na obowiązującym harmonogramie tematów ćwiczeniowych oraz tematach przeprowadzonych wykładów. Asystenci mogą w takcie zajęć dodatkowo sprawdzać przygotowanie studentów do zajęć.

III. Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć na skutek nieobecności

 1. Nieobecności na ćwiczeniach stacjonarnych i seminariach (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) należy odrobić nie później niż w pierwszym tygodniu po powrocie na zajęcia podczas konsultacji on-line lub w formie ustalonej przez nauczyciela.
 2. Wszystkie ćwiczenia i testy umieszczone na platformie www.e-learning.wum.edu.pl, które nie zostały zaliczone (niezależnie od przyczyny), zostaną otwarte w ostatnim tygodniu przed kolokwium sprawdzającym.
 3. Niespełnienie warunków opisanych w pkt. 1 i 2 jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej w I terminu zaliczania bloku.
 4. W ciągu jednego bloku zajęć można z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścić lub nie wykonać on-line nie więcej niż 1 ćwiczenie, które należy odrobić w powyżej przedstawiony sposób.
 5. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności może być tylko zwolnienie lekarskie lub dziekańskie.
 6. W przypadku braku możliwości udziału w zajęciach student przesyła mailem na adres fizjo@wum.edu.pl wniosek o usprawiedliwienie nieobecności. Student zobowiązany jest wysłać wniosek co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć lub najpóźniej w ciągu trzech [3] dni po terminie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach
 7. Zaświadczenie (lekarskie lub dziekańskie) usprawiedliwiające nieobecność, student dostarcza do opiekuna dydaktycznego w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia zaświadczenia, ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po terminie zaliczenia lub zaliczenia cząstkowego. Dodatkowy termin zaliczenia ustala opiekun dydaktyczny. Zaliczenie takie traktuje się jako uzyskane w pierwszym terminie.
 8. We wniosku, o którym mowa w pkt. 4, podać należy imię i nazwisko, grupę zajęć, termin nieobecności oraz jej przyczynę wraz z dokumentami potwierdzającymi przedstawione fakty (zaświadczenie lekarskie, skierowanie na kwarantannę lub izolację wydane przez odpowiednie organy, i in.). Niedostarczenie wniosku we wskazanym terminie oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną
 9. Za usprawiedliwioną nieobecność studenta uznaje się nieobecność spowodowaną, w szczególności:
  • okolicznościami związanymi ze stanem zdrowia lub niepełnosprawnością,
  • zdarzeniem/sytuacją losową.

IV. Zaliczenie przedmiotu
A. Zasady zaliczenia ćwiczeń i kolokwiów

 1. Warunkiem zaliczenia tygodniowego cyklu zajęć ćwiczeniowych jest:
  • Zaliczenie wszystkich punktowanych zadań na platformie www.e-learning.wum.edu.pl.
  • Obecność na ćwiczeniach stacjonarnych;
  • Zaliczenie testu końcowego.
 2. Dopuszczenie do kolokwium sprawdzającego jest możliwe wyłącznie po zaliczeniu każdego cyklu tygodniowego zgodnie z punktami zapisanymi powyżej.
 3. Niespełnienie warunku zapisanego w pkt. 2 jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z I terminu zaliczania bloku. Do I terminu zaliczenia bloku nie zostają również dopuszczone osoby, które mają więcej niż 1 nieusprawiedliwioną* nieobecność w danym bloku.
 4. Termin II kolokwium zostanie wyznaczony nie później niż 30 dni od zakończenia I terminu. Do wiadomości studentów data zostanie podana z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Warunkiem przystąpienia do II terminu kolokwium sprawdzającego w danym bloku jest zaliczenie wszystkich zaległości wymaganych do zaliczenia cyklu zajęć tygodniowych (patrz pkt. 1 powyżej).
 6. W przypadku niezaliczenia któregokolwiek bloku w pierwszym lub drugim terminie studentowi przysługuje trzeci termin zaliczania bloku, który nie może być przeprowadzony później niż w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim.
 7. III termin jest terminem komisyjnym. Kolokwium sprawdzające będzie przeprowadzone w formie ustnej.
 8. Uzyskanie oceny negatywnej z trzeciego terminu zaliczenia któregokolwiek bloku skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

*zgodnie z Regulaminem wszystkie nieobecności muszą zostać odrobione

B. Egzamin końcowy

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z fizjologii jest zaliczenie wszystkich trzech bloków.
 2. Egzamin odbywa się w formie testu sprawdzającego wiedzę przewidzianą programem (wykłady, ćwiczenia, seminaria) i składa się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi.
 3. Egzamin oceniany jest w skali ocen 2-5.
 4. Student ma prawo do dwóch terminów egzaminu końcowego.
 5. Nieprzystąpienie do egzaminu w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej, którą wpisuje się do protokołu egzaminu.
 6. O przyczynie nieprzystąpienia do egzaminu student powinien powiadomić egzaminatora najpóźniej w ciągu trzech [3] dni roboczych po terminie. W przypadku uznania usprawiedliwienia dostarczonego w terminie jak wskazano powyżej przez kierownika jednostki lub opiekuna dydaktycznego, wyznaczony zostaje nowy termin egzaminu. Egzamin taki traktuje się jako składany we właściwym terminie.
 7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym i drugim terminie student ma prawo wystąpić do dziekana o zgodę na przystąpienie do egzaminu komisyjnego.

V. Konsultacje dydaktyczne

 1. Po każdym tygodniowym cyklu zajęć odbywają się konsultacje z nauczycielem akademickim.
 2. Termin i formę konsultacji ustala nauczyciel prowadzący zajęcia najpóźniej do godz. 12.00 w piątek. Informacje umieszcza w aplikacji MS Teams na kanale „Konsultacje”.

VI. Informacje ogólne

 1. Kanałem komunikacji elektronicznej (prowadzenie wykładów, konsultacji, tablica ogłoszeń oraz zapytania indywidulane) jest aplikacja MS Teams.
 2. Informacje dotyczące organizacji zajęć, godzin konsultacji oraz regulamin i obowiązujący zakres materiału są dostępne na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Katedry i Zakładu Fizjologii www.fizjologia.edu.pl.
 3. Wszystkie udostępniane materiały dydaktyczne (wykłady, instrukcje do ćwiczeń, prezentacje itp.) podlegają prawom autorskim i są udostępniane tylko do użytku studentów WUM. Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie.
 4. W sytuacjach spornych pomiędzy nauczycielem akademickim a studentem student może odwołać się do opiekuna dydaktycznego.
 5. W kwestiach nieujętych w niemniejszym regulaminie decyduje opiekun dydaktyczny w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

Opiekun dydaktyczny:
dr n. med. Liana Puchalska e-mail: liana.puchaska@wum.edu.pl

Podstawy prawne:

 1. Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiący Załącznik do Uchwały nr 9/2021 Senatu WUM z dnia 29.04.2021


Aktualności

 


 


Harmonogram zajęć, podział na grupy i sale 2022/2023

Semestr letni od 20.02.2023:

Godzina
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
10:00 - 12:10
5A, 5B, 6A,
6B, 7A, 7B
1A, 1B, 2A,
2B, 3A, 3B
5A, 5B, 6A,
6B, 7A, 7B
1A, 1B, 2A,
2B, 3A, 3B
12:30 - 14:40
15A, 15B, 16A,
16B, 17A, 17B
22A, 22B, 23A,
23B, 24A, 24B
15A, 15B, 16A,
16B, 17A, 17B
22A, 22B, 23A,
23B, 24A, 24B
15:00 - 17:10
12A, 12B, 13A,
13B , 14A, 14B
25A, 25B, 26A,
26B, 27A, 27B
12A, 12B, 13A,
13B , 14A, 14B
25A, 25B, 26A,
26B, 27A, 27B
17:30 - 19:40
8A, 8B, 9A,
9B, 10A, 10B
19A, 19B, 20A,
20B,  21A, 21B
8A, 8B, 9A,
9B, 10A, 10B
19A, 19B, 20A,
20B,  21A, 21B

Semestr zimowy:

Godzina
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
10:00 - 12:10
5A, 5B, 6A,
6B, 7A, 7B (+4B)
19A, 19B, 20A,
20B,  21A, 21B (+18B)
5A, 5B, 6A,
6B, 7A, 7B (+4B)
19A, 19B, 20A,
20B,  21A, 21B (+18B)
12:30 - 14:40
8A, 8B, 9A,
9B, 10A, 10B (+ 11A)
25A, 25B, 26A,
26B, 27A, 27B
8A, 8B, 9A,
9B, 10A, 10B (+ 11A)

25A, 25B, 26A,
26B, 27A, 27B

15:00 - 17:10
12A, 12B, 13A,
13B , 14A, 14B (+11B)
22A, 22B, 23A,
23B, 24A, 24B
12A, 12B, 13A,
13B , 14A, 14B (+11B)
22A, 22B, 23A,
23B, 24A, 24B
17:30 - 19:40
15A, 15B, 16A,
16B, 17A, 17B (+ 18A)
1A, 1B, 2A,
2B, 3A, 3B (+4A)
15A, 15B, 16A,
16B, 17A, 17B (+ 18A)
1A, 1B, 2A,
2B, 3A, 3B (+4A)

Podział na zajęcia z fizjologia:

Grupa
fizjologia
Grupa
dziekańska
Nr
albumu
Grupa
fizjologia
Grupa
dziekańska
Nr
albumu
Grupa
fizjologia
Grupa
dziekańska
Nr
albumu
01A
1
86164
08A
8
85057
15A
18
86653
01A
1
84951
08A
8
85069
15A
15
87047
01A
1
84952
08A
8
85070
15A
15
85215
01A
1
84953
08A
8
85060
15A
15
85216
01A
1
84958
08A
8
85068
15A
15
85217
01A
1
84960
08A
8
86178
15A
15
85219
01A
1
86165
08A
8
85061
15A
15
85226
01A
1
84961
08A
8
85063
15A
15
85221
01A
1
84962
08A
8
85064
15A
15
85225
01A
1
84964
08A
8
85067
15A
15
86193
01A
1
84966
08A
8
85073
15A
15
85223
01A
1
84967
08A
8
86643
15A
15
85238
01A
4
82385
08A
11
82875
15B
15
85228
01B
1
84999
08B
8
85076
15B
15
85239
01B
1
84968
08B
8
85078
15B
15
85232
01B
1
83476
08B
8
85079
15B
15
85240
01B
1
86641
08B
8
85080
15B
15
80647
01B
1
87043
08B
8
85081
15B
15
55452
01B
1
84993
08B
8
85082
15B
15
85251
01B
1
86639
08B
8
85083
15B
15
85242
01B
4
87044
08B
8
82870
15B
15
85286
01B
1
85413
08B
8
85084
15B
18
82894
01B
1
83436
08B
8
87046
15B
18
85311
01B
1
80940
08B
11
86182
15B
15
85327
01B
1
86206
08B
11
85130
16A
16
85245
02A
2
84969
08B
8
85360
16A
16
85246
02A
2
84970
09A
9
85022
16A
16
85248
02A
2
85000
09A
9
85062
16A
16
85249
02A
2
86167
09A
9
86179
16A
16
85253
02A
2
85001
09A
9
85077
16A
16
85254
02A
2
86168
09A
9
85088
16A
16
85255
02A
2
84976
09A
9
85089
16A
16
83306
02A
2
84978
09A
9
85090
16A
16
85262
02A
2
84980
09A
9
85091
16A
16
85261
02A
2
84982
09A
9
85092
16A
16
85272
02A
2
84983
09A
9
85096
16A
18
85313
02A
2
84985
09A
9
85094
16A
18
85314
02A
4
85097
09A
9
85095
16B
16
85263
02B
2
77539
09A
11
85131
16B
16
85264
02B
2
87223
09A
11
85133
16B
16
85265
02B
2
85010
09B
9
85098
16B
16
84950
02B
2
85066
09B
9
85100
16B
16
85269
02B
4
85113
09B
9
83189
16B
16
85273
02B
4
85138
09B
11
85136
16B
16
85275
02B
2
87226
09B
11
86183
16B
16
85278
02B
2
85176
09B
9
85181
16B
16
85287
02B
2
87224
09B
9
86186
16B
16
85296
02B
2
44319
09B
9
85185
16B
18
78702
02B
2
85305
09B
9
86196
16B
18
85315
02B
2
86201
09B
9
85341
17A
17
86647
02B
2
87048
09B
9
85344
17A
17
85279
03A
3
84954
09B
9
85361
17A
17
85280
03A
3
84955
09B
9
85404
17A
17
85281
03A
3
84972
10A
10
84974
17A
17
85282
03A
3
84986
10A
10
85099
17A
17
85283
03A
3
86169
10A
10
85103
17A
17
85284
03A
3
84988
10A
10
85104
17A
17
86197
03A
3
84989
10A
10
85161
17A
17
85288
03A
3
86171
10A
10
86181
17A
17
85289
03A
3
84995
10A
10
85108
17A
17
85290
03A
3
85036
10A
10
85111
17A
18
85316
03A
3
85037
10A
10
85112
17B
17
86199
03A
4
85123
10A
10
85118
17B
17
85292
03A
4
85184
10A
10
85119
17B
17
85294
03B
3
85102
10A
11
86184
17B
17
85295
03B
3
85128
10A
11
85141
17B
17
85298
03B
3
85160
10B
10
85121
17B
17
85304
03B
3
85168
10B
10
85125
17B
17
85307
03B
3
85412
10B
10
85127
17B
17
86204
03B
3
85195
10B
10
85142
17B
17
85345
03B
4
85208
10B
11
85143
17B
17
85308
03B
4
85209
10B
11
85152
17B
17
78046
03B
3
85338
10B
10
85163
17B
18
85317
03B
3
85346
10B
10
89546
17B
18
85323
03B
3
85370
10B
10
85252
19A
19
86173
03B
3
85387
10B
10
85274
19A
19
89577
03B
3
85395
10B
10
85310
19A
18
86180
05A
5
84997
10B
10
85405
19A
19
89585
05A
5
86172
12A
12
86645
19A
19
86649
05A
5
85002
12A
12
85164
19A
18
85319
05A
5
85003
12A
12
85167
19A
19
85335
05A
5
85004
12A
12
85171
19A
19
85337
05A
5
57247
12A
12
85174
19A
19
85339
05A
5
85008
12A
12
85410
19A
19
85340
05A
5
85009
12A
12
85411
19A
19
85342
05A
5
85011
12A
12
81500
19A
19
85416
05A
5
85033
12A
12
85415
19A
19
85419
05A
5
85034
12A
12
85178
19B
18
86202
05A
5
85012
12A
12
85177
19B
18
85324
05A
4
89581
12A
12
85179
19B
19
85347
05A
4
85247
12A
12
85180
19B
19
85348
05B
5
85014
12B
11
83754
19B
19
86205
05B
5
85015
12B
12
85183
19B
19
85359
05B
5
85017
12B
12
85210
19B
19
85350
05B
5
82448
12B
12
86192
19B
19
85351
05B
5
85117
12B
12
85229
19B
19
85357
05B
5
85139
12B
12
85235
19B
19
85358
05B
5
86194
12B
12
82643
19B
19
85365
05B
5
85244
12B
12
86195
19B
19
86212
05B
4
85250
12B
12
85267
19B
19
85423
05B
4
85260
12B
12
85293
20A
20
86640
05B
5
85299
12B
12
85306
20A
20
89576
05B
5
85303
12B
12
85363
20A
20
86650
05B
5
80973
12B
12
86210
20A
18
85325
06A
6
84987
13A
13
86638
20A
18
89544
06A
6
86175
13A
13
85581
21A
18
85330
06A
6
85016
13A
13
80568
21A
18
85332
06A
6
85018
13A
13
85469
20A
20
85366
06A
6
85020
13A
13
85602
20A
20
85367
06A
6
85024
13A
13
89580
20A
20
85369
06A
6
85021
13A
13
77994
20A
20
85398
06A
6
85023
13A
13
89579
20A
20
85373
06A
6
85026
13A
13
86644
20A
20
85374
06A
6
85027
13A
13
85115
20A
20
85375
06A
6
85028
13A
13
89538
20B
20
85377
06A
4
85318
13A
11
85153
21A
18
85328
06A
4
85381
13A
11
85158
21A
18
85329
06B
6
85029
13B
11
85159
20B
20
85378
06B
6
85030
13B
11
85162
20B
20
85385
06B
6
85031
13B
13
85908
20B
20
85379
06B
6
86642
13B
13
85170
20B
20
85380
06B
6
85054
13B
13
89550
20B
20
85382
06B
6
85086
13B
13
85905
20B
20
85399
06B
6
85106
13B
13
85256
20B
20
85400
06B
6
85146
13B
13
85270
20B
20
80988
06B
6
85201
13B
13
85603
20B
20
85389
06B
6
85291
13B
13
83349
20B
20
86209
06B
6
85362
13B
13
85301
21A
21
86166
06B
4
85388
13B
13
85911
21A
21
89555
06B
4
87222
14A
14
89583
21A
21
89557
07A
7
79982
14A
11
86185
21A
21
89582
07A
7
85032
14A
11
85166
21A
21
89578
07A
7
85038
14A
14
85188
21A
21
89560
07A
7
85040
14A
14
85189
21A
21
86651
07A
7
85041
14A
14
86188
21A
21
85396
07A
7
85042
14A
14
85194
21B
18
85333
07A
7
85043
14A
14
86189
21B
18
85334
07A
7
86176
14A
14
85196
21B
21
85397
07A
7
85044
14A
14
86190
21B
21
85394
07A
7
85045
14A
14
85199
21B
21
86163
07A
7
85047
14A
14
85200
21B
21
85401
07A
7
85048
14A
14
80922
21B
21
85402
07A
7
85053
14B
14
85202
21B
21
85409
07A
4
89584
14B
14
85204
21B
21
85406
07B
7
85049
14B
14
85205
21B
21
85407
07B
7
85050
14B
14
85206
21B
21
85421
07B
7
85051
14B
14
78412
21B
21
85422
07B
7
85052
14B
14
85211
07B
7
85071
14B
14
85213
07B
7
85055
14B
14
85214
07B
7
85072
14B
11
85236
07B
7
86177
14B
14
85259
07B
7
85056
14B
14
86203
07B
7
85182
14B
11
80687
07B
7
86191
07B
7
85234
07B
4
85403
07B
4
86652

Grupa
fizjologia
Grupa
dziekańska
Nr
albumu
Grupa
fizjologia
Grupa
dziekańska
Nr
albumu
Grupa
fizjologia
Grupa
dziekańska
Nr
albumu
22A
22
85039
24A
24
86714
26A
26
83739
22A
22
85046
24A
24
86716
26A
26
86753
22A
22
85075
24A
24
86718
26A
26
81499
22A
22
85085
24A
24
86720
26A
26
86756
22A
22
84949
24A
24
86722
26A
26
86758
22A
22
85126
24A
24
86723
26A
26
86762
22A
22
82537
24A
24
86724
26A
26
86764
22A
22
85414
24A
24
86725
26A
26
86765
22A
22
85197
24A
24
86729
26A
26
86766
22A
22
87050
24A
24
86731
26A
26
86770
22A
22
86646
24A
24
86732
26A
26
86771
22B
22
85212
24B
24
86733
26B
26
87198
22B
22
85220
24B
24
86736
26B
26
86772
22B
22
85222
24B
24
86754
26B
26
86773
22B
22
85227
24B
24
83787
26B
26
86775
22B
22
85231
24B
24
87232
26B
26
86777
22B
22
85285
24B
24
86812
26B
26
86778
22B
22
82722
24B
24
86814
26B
26
86779
22B
22
85343
24B
24
86816
26B
26
86780
22B
22
85418
24B
24
83958
26B
26
86789
22B
22
85352
24B
24
86830
26B
26
86818
22B
22
82822
25A
25
86698
26B
26
86819
23A
23
86691
25A
25
86708
27A
27
85622
23A
23
86693
25A
25
86709
27A
27
83727
23A
23
86694
25A
25
86734
27A
27
78982
23A
23
86695
25A
25
86737
27A
27
87228
23A
23
81649
25A
25
87197
27A
27
86781
23A
23
86697
25A
25
86739
27A
27
86787
23A
23
86699
25A
25
86740
27A
27
86788
23A
23
86700
25A
25
86741
27A
27
86792
23A
23
86701
25A
25
86742
27A
27
86795
23A
23
86703
25A
25
86743
27A
27
86798
23A
23
86704
25B
25
86745
27A
27
86799
23A
23
86706
25B
25
86748
27B
27
83445
23B
23
86707
25B
25
86749
27B
27
82323
23B
23
85669
25B
25
86750
27B
27
86801
23B
23
86710
25B
25
86751
27B
27
86802
23B
23
83163
25B
25
86752
27B
27
86806
23B
23
86711
25B
25
86755
27B
27
86807
23B
23
86712
25B
25
86761
27B
27
86809
23B
23
86705
25B
25
86782
27B
27
84892
23B
23
86767
25B
25
86825
27B
27
86811
23B
23
84846
27B
27
87067
23B
23
86815
27B
27
86823
23B
23
86821

 

 

 


Konsultacje studenckie/dyżury 2022/2023*
godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9:00
dr hab. Michał Biały
9.00-10.00

10:00
dr Katarzyna Czarzasta
10.00-11.00
dr Krzysztof Olszyński
10.00-11.00
dr Liana Puchalska
10.00-12.00
11:00
dr Agnieszka Wsół
11.00-12.00
dr hab. Tymoteusz Żera
11.00-12.00

dr Martyna Seta
11.00-12.00
lek. Wiktor
Bogacki-Rychlik
11.00-12.00
12:00
dr Elwira Milik
12.00-13.00
dr Małgorzata Wojciechowska
12.00-14.00
13:00
14:00
dr Kaja Kasarełło
14.00-15.00

lek. Jacek Dziedziak
14.00-15.00
15:00
16:00
lek. Maryla Śmietankowska-Więtczak
16.00-17.00
lek. Anna Brodziak
16.00-17.00
17:00
18:00
lek. Tomasz Ciesielski
18.00-19.00

*Wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić się na konsultacje do asystentów z Katedry,
prosimy o wcześniejsze zapisanie się w Sekretariacie tel.: (0-22) 57-20-708

Plan wykładów 2022/2023
Nr
Data
Temat
Miejsce
Wykładowca
1
03.10.2022 Wykład inauguracyjny
Aula B
Centrum Dydaktyczne
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
2
17.10.2022 Podstawy neuroplastyczności mózgu. Rozwojowe zaburzenia plastyczności
Aula B
Centrum Dydaktyczne
dr hab. n. med. Michał Biały
3
24.10.2022 Choroby neurodegeneracyjne
Aula B
Centrum Dydaktyczne
dr hab. n. med. Tymoteusz Żera
4
21.11.2022 Zachowanie. Układ limbiczny. Kora przedczołowa. Podłoże mowy. Afazje
Aula B
Centrum Dydaktyczne
dr hab. n. med. Michał Biały
5
28.11.2022 Świadomość a przytomność. Zaburzenia świadomości
Aula B
Centrum Dydaktyczne
dr hab. n. med. Michał Biały
6
12.12.2022 Zaburzenia hemostazy - punkt widzenia lekarza praktyka
Aula B
Centrum Dydaktyczne
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
7
02.01.2023 Patofizjologia najczęstszych wad serca
Aula B, godz. 8:15
Centrum Dydaktyczne
dr n. med. Agnieszka Wsół
8
09.01.2023 Krótko i długoterminowa regulacja ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze
Aula B, godz. 8:15
Centrum Dydaktyczne
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
9
16.01.2023 Podstawy elektrokardiografii
online, godz 8:00
Microsoft Teams
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
10
23.01.2023 Mechanizm powstawania arytmii. Podstawowe zaburzenia rytmu i przewodzenia
online, godz 8:00
Microsoft Teams
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
11
20.02.2023 Patofizjologia choroby wieńcowej. Zawał serca
online, godz 8:00
Microsoft Teams
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
12
27.02.2023 Patofizjologia niewydolności serca
dr hab. n. med. Tymoteusz Żera
13
06.03.2023 Choroba zakrzepowo-zatorowa
dr hab. n. med. Tymoteusz Żera
14
13.03.2023 Patofizjologia najczęstszych chorób układu oddechowego. Podstawowe testy diagnostyczne układu oddechowego - granica między fizjologią i patofizjologią
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
15
27.03.2023 Patofizjologia układu moczowego. Najczęstsze jednostki chorobowe. Podstawowe testy diagnostyczne
dr n. med. Longin Niemczyk
16
10.04.2023  Patofizjologiczne podstawy najczęściej występujących objawów u chorych z chorobami układu pokarmowego. Zaburzenia odżywiania.
dr n. med. Agnieszka Wsół
17
17.04.2023
24.04.2023
Ogólna charakterystyka hormonów. Podstawowe mechanizmy regulacji wydzielania hormonów
Hormonalna regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej i zaburzenia bilansu wapniowego dokrewnego: wybrane zagadnienia 
online, godz 8:00
Microsoft Teams
dr n. med. Kaja Kasarełło
18
08.05.2023 Funkcje hormonów płciowych
dr hab. n. med. Michał Biały
19
22.05.2023 Fizjologia procesu starzenia
dr hab. n. med. Emil Snarski
20
29.05.2023 Mechanizmy adaptacji człowieka do warunków ekstremalnych
online,
e-lerning
dr n. med. Liana Puchalska

Wykłady będą odbywać się na auli A i B w Centrum Dydaktycznym
zgodnie z harmonogramem i informacją umieszczaną na stronie internetowej Katedry

Plan zajęć 2022/2023
Nr
Tematy zajęć
BLOK I *.pdf
1 03.10. - 07.10.2022 Fizjologia komórki nerwowej. 
2 10.10. - 14.10.2022 Układy neurotransmisyjne mózgu. Autonomiczny układ nerwowy. 
3 17.10. - 21.10.2022 Fizjologia układu ruchowego I. Fizjologia mięśni gładkich i poprzecznie- prążkowanych (mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy). 
4 24.10. - 28.10.2022 Fizjologia układu ruchowego II. Regulacja napięcia mięśniowego. Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy. Układ przedsionkowy. Móżdżek.  
5 31.10. - 04.11.2022 Patofizjologia układu ruchowego.
6 07.11 - 11.11.2022 Fizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny 
7 14.11. - 18.11.2022 Narządy zmysłu. Wzrok. Słuch. Węch. Smak. Fizjologia i patofizjologia.
8 21.11. - 25.11.2022 Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Fizjologia zachowania. Organizacja układu limbicznego. Uczenie się i pamięć. Zaburzenia pamięci
9 28.11. - 02.12.2022 Seminarium podsumowujące
10 05.12. - 9.12.2022 Seminarium sprawdzające I (forma testowa) 
 
BLOK II *.pdf
11 12.12.2021 - 16.12.2021 Fizjologia i patofizjologia krwi 
12 02.01 - 06.01.2023 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi 
13 09.01 - 13.01.2023 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego II. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu sercowo- naczyniowego 
14 16.01. - 20.01.2023 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego III. Podstawy elektrokardiografii 
15 23.01. - 27.01.2023 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego IV. Rola śródbłonka w regulacji światła naczyń. Regulacja krążenia w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie 
16 20.02. - 24.02.2023 Patofizjologia układu krążenia 
17 27.02. - 03.03.2023 Fizjologia układu oddechowego I. Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu oddechowego 
18 06.03. - 10.03.2023 Fizjologia układu oddechowego II. Fizjologia kliniczna układu oddechowego. Patofizjologia chorób układu oddechowego 
19 13.03. - 17.03.2023 Seminarium podsumowujące
20 20.03. - 24.03.2023 Seminarium sprawdzające II (forma testowa)
 
BLOK III *.pdf
21 27.03. - 31.03.2023 Fizjologia i patofizjologia układu moczowego 
22 03.04. - 07.04.2023 Fizjologia i patofizjologia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej 
23 10.04. - 14.04.2023 Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego 
24 17.04. - 21.04.2023 Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia 
25 24.04. - 28.04.2023 Układ dokrewny II. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu - podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne. Zjawisko stresu
26 08.05. - 12.05.2023 Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja 
27 15.05. - 19.05.2023 Energetyka spoczynkowa i wysiłkowa. Termoregulacja. Otyłość. Zaburzenia metaboliczne
28 22.05. - 26.05.2023  Fizjologia wysiłku fizycznego. Adaptacja osób zdrowych i chorych do wysiłku fizycznego 
29 29.05. - 02.06.2023 Seminarium sprawdzające III (forma testowa)
30 05.06. - 9.06.2022 Zaliczenia końcowe
Do góry strony