Header image
wum
for english

 


Wydział Lekarski


Dydaktyka

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:

dr n. med. Liana Puchalska
         e-mail: fizjo[@]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
poniedziałek-czwartek 10:00 - 14:00, ul. Pawińskiego 3c

Przewodnik dydaktyczny na rok 2023/2024:
stacjonarne (*.pdf)

niestacjonarne (*.pdf)


 

Regulamin zajęć i zaliczenia przedmiotu Fizjologia z patofizjologią 2023/2024

REGULAMIN
zajęć i zaliczenia przedmiotu Fizjologia z patofizjologią
dla studentów WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
rok akademicki 2023/2024 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Obowiązkiem studenta jest uczestniczenie we wszystkich formach zajęć dydaktycznych, które wynikają z programu nauczania prowadzonych przez Katedrę i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni studenckiej.
 3. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów) oraz zakaz spożywania napojów i posiłków w salach ćwiczeniowych i wykładowych.
 4. Wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku i/lub filmowanie bez zgody prowadzącego jest zakazane.
 5. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (spóźnienie powyżej 15 min. traktowane jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona).
 6. Podczas zajęć zabrania się korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu sali dydaktycznej bez zgody osoby prowadzącej ćwiczenia. Pomoce dydaktyczne należy wykorzystywać zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem.
 7. Student zobowiązany jest do dbania o sprzęt używany w trakcie wykonywania ćwiczeń, a po ich zakończeniu do oddania stanowiska pracy w takim stanie, w jakim je zastał przed ich rozpoczęciem. 
 8. Student zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad pracy na sprzęcie Biopac PowerLab:
  1. Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z załączoną instrukcją,
  2. niedopuszczalne jest korzystanie z Internetu w czasie zajęć,
  3. obowiązuje całkowity zakaz podłączania do komputera jakichkolwiek nośników pamięci masowej (płyty CD/DVD, USB).
  4. wykonywanie jakiejkolwiek pracy na komputerze niezwiązanej z tematyką ćwiczeń oraz bez wiedzy i zezwolenia osoby prowadzącej ćwiczenia jest zabronione.
 9. Wszelkie wypadki i niebezpieczne zdarzenia należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.
 10. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 11. Studenci postępujący niezgodnie z regulaminem będą wykluczeni z uczestnictwa w zajęciach (nieobecność nieusprawiedliwiona).

II. Sposób prowadzenia zajęć

 1. Zajęcia z fizjologii z patofizjologią są przeprowadzane w III i IV semestrze, mają formę wykładów, seminariów i ćwiczeń; obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a znajomość ich treści jest wymagana podczas kolokwiów i egzaminu.
 2. Wykłady prowadzone są stacjonarnie lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O formie prowadzonego wykładu studenci będą poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej jednostki.
 3. Ćwiczenia zaplanowane są w trzech [3] blokach tematycznych obejmujących kolejne działy fizjologii i patofizjologii. Każdy blok zajęć kończy się kolokwium sprawdzającym.
  • Blok I składa się z 8 tygodniowych cykli zajęć ćwiczeniowych oraz tygodnia podsumowującego z referatami.
  • Blok II składa się z 9 tygodniowych cykli zajęć ćwiczeniowych oraz tygodnia podsumowującego.
  • Blok III składa się z 7 tygodniowych cykli zajęć ćwiczeniowych.
 4. Pełny cykl tygodniowych zajęć składa się z:
 5. Ćwiczenia stacjonarne:
  • student przypisany do grupy dziekańskiej realizuje z tą grupą zajęcia w ramach przedmiotu, co oznacza, że nie ma możliwości zmiany grupy w trakcie semestru/pomiędzy semestrami;
  • grupy dziekańskie są podzielone na grupy ćwiczeniowe A i B.
 6. Platforma e-learningu WUM:
  • Materiały umieszczone na platformie eWUM stanowią podstawę do zaliczenia tygodniowego cyklu zajęć.
  • W zależności od tematu ćwiczeń obowiązkowe materiały umieszczone na platformie mogą mieć formę:
   1. Testów wielokrotnego wyboru.
    • Studenci mają prawo do trzykrotnego przystąpienia do testu.
    • Próg zaliczenia testu wynosi 60%.
    • Testy będą aktywne od poniedziałku od godz. 10:00 do niedzieli do godz. 23:50.
   2. Zadań do samodzielnego rozwiązania (przypadki kliniczne, uzupełnienie schematów itd.).
    • studenci mają prawo do trzykrotnego przystąpienia do wykonania zadań;
    • zadania będą aktywne od poniedziałku godz. 10:00 do niedzieli godz. 23:50;
    • warunkiem zaliczenia zadań jest uzyskanie min. 60% maksymalnej liczby punktów.
   3. Test końcowy (10 pytań testowych, jednokrotnego wyboru)
    • studenci mają prawo do dwukrotnego przystąpienia do testu;
    • próg zaliczenia testu wynosi 60%;
    • testy będą aktywne od czwartku od godz. 20:00 do niedzieli do godz. 23:50 w tygodniu zajęć.
 7. W przypadku niewykonania zadań określonych w punktach 1) i 2) powyżej nie zostanie otwarty test końcowy, co jest równoznaczne z niezaliczeniem ćwiczenia.
 8. Studenci powinni być merytorycznie przygotowani do każdych ćwiczeń i seminariów, opierając się na obowiązującym harmonogramie tematów ćwiczeniowych oraz tematach przeprowadzonych wykładów. Asystenci mogą w takcie zajęć dodatkowo sprawdzać przygotowanie studentów do zajęć.

III. Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć na skutek nieobecności

 1. Nieobecności na ćwiczeniach stacjonarnych i seminariach (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) należy odrobić nie później niż w pierwszym tygodniu po powrocie na zajęcia podczas konsultacji on-line lub w formie ustalonej przez nauczyciela.
 2. Wszystkie ćwiczenia i testy umieszczone na platformie www.e-learning.wum.edu.pl, które nie zostały zaliczone (niezależnie od przyczyny), zostaną otwarte w ostatnim tygodniu przed kolokwium sprawdzającym.
 3. Niespełnienie warunków opisanych w pkt. 1 i 2 jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej w I terminu zaliczania bloku.
 4. W ciągu jednego bloku zajęć można z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścić lub nie wykonać on-line nie więcej niż 1 ćwiczenie, które należy odrobić w powyżej przedstawiony sposób.
 5. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności może być tylko zwolnienie lekarskie lub dziekańskie.
 6. W przypadku braku możliwości udziału w zajęciach student przesyła mailem na adres fizjo@wum.edu.pl wniosek o usprawiedliwienie nieobecności. Student zobowiązany jest wysłać wniosek co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć lub najpóźniej w ciągu trzech [3] dni po terminie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach
 7. Zaświadczenie (lekarskie lub dziekańskie) usprawiedliwiające nieobecność, student dostarcza do opiekuna dydaktycznego w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia zaświadczenia, ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po terminie zaliczenia lub zaliczenia cząstkowego. Dodatkowy termin zaliczenia ustala opiekun dydaktyczny. Zaliczenie takie traktuje się jako uzyskane w pierwszym terminie.
 8. We wniosku, o którym mowa w pkt. 4, podać należy imię i nazwisko, grupę zajęć, termin nieobecności oraz jej przyczynę wraz z dokumentami potwierdzającymi przedstawione fakty (zaświadczenie lekarskie, skierowanie na kwarantannę lub izolację wydane przez odpowiednie organy, i in.). Niedostarczenie wniosku we wskazanym terminie oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną
 9. Za usprawiedliwioną nieobecność studenta uznaje się nieobecność spowodowaną, w szczególności:
  • okolicznościami związanymi ze stanem zdrowia lub niepełnosprawnością,
  • zdarzeniem/sytuacją losową.

IV. Zaliczenie przedmiotu
A. Zasady zaliczenia ćwiczeń i kolokwiów

 1. Warunkiem zaliczenia tygodniowego cyklu zajęć ćwiczeniowych jest:
  • Zaliczenie wszystkich punktowanych zadań na platformie www.e-learning.wum.edu.pl.
  • Obecność na ćwiczeniach stacjonarnych;
  • Zaliczenie testu końcowego.
 2. Dopuszczenie do kolokwium sprawdzającego jest możliwe wyłącznie po zaliczeniu każdego cyklu tygodniowego zgodnie z punktami zapisanymi powyżej.
 3. Niespełnienie warunku zapisanego w pkt. 2 jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z I terminu zaliczania bloku. Do I terminu zaliczenia bloku nie zostają również dopuszczone osoby, które mają więcej niż 1 nieusprawiedliwioną* nieobecność w danym bloku.
 4. Termin II kolokwium zostanie wyznaczony nie później niż 30 dni od zakończenia I terminu. Do wiadomości studentów data zostanie podana z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Warunkiem przystąpienia do II terminu kolokwium sprawdzającego w danym bloku jest zaliczenie wszystkich zaległości wymaganych do zaliczenia cyklu zajęć tygodniowych (patrz pkt. 1 powyżej).
 6. W przypadku niezaliczenia któregokolwiek bloku w pierwszym lub drugim terminie studentowi przysługuje trzeci termin zaliczania bloku, który nie może być przeprowadzony później niż w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim.
 7. III termin jest terminem komisyjnym. Kolokwium sprawdzające będzie przeprowadzone w formie ustnej.
 8. Uzyskanie oceny negatywnej z trzeciego terminu zaliczenia któregokolwiek bloku skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

*zgodnie z Regulaminem wszystkie nieobecności muszą zostać odrobione

B. Egzamin końcowy

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z fizjologii jest zaliczenie wszystkich trzech bloków.
 2. Egzamin odbywa się w formie testu sprawdzającego wiedzę przewidzianą programem (wykłady, ćwiczenia, seminaria) i składa się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi.
 3. Egzamin oceniany jest w skali ocen 2-5.
 4. Student ma prawo do dwóch terminów egzaminu końcowego.
 5. Nieprzystąpienie do egzaminu w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej, którą wpisuje się do protokołu egzaminu.
 6. O przyczynie nieprzystąpienia do egzaminu student powinien powiadomić egzaminatora najpóźniej w ciągu trzech [3] dni roboczych po terminie. W przypadku uznania usprawiedliwienia dostarczonego w terminie jak wskazano powyżej przez kierownika jednostki lub opiekuna dydaktycznego, wyznaczony zostaje nowy termin egzaminu. Egzamin taki traktuje się jako składany we właściwym terminie.
 7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym i drugim terminie student ma prawo wystąpić do dziekana o zgodę na przystąpienie do egzaminu komisyjnego.

V. Konsultacje dydaktyczne

 1. Po każdym tygodniowym cyklu zajęć odbywają się konsultacje z nauczycielem akademickim.
 2. Termin i formę konsultacji ustala nauczyciel prowadzący zajęcia najpóźniej do godz. 12.00 w piątek. Informacje umieszcza w aplikacji MS Teams na kanale „Konsultacje”.

VI. Informacje ogólne

 1. Kanałem komunikacji elektronicznej (prowadzenie wykładów, konsultacji, tablica ogłoszeń oraz zapytania indywidulane) jest aplikacja MS Teams.
 2. Informacje dotyczące organizacji zajęć, godzin konsultacji oraz regulamin i obowiązujący zakres materiału są dostępne na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Katedry i Zakładu Fizjologii www.fizjologia.edu.pl.
 3. Wszystkie udostępniane materiały dydaktyczne (wykłady, instrukcje do ćwiczeń, prezentacje itp.) podlegają prawom autorskim i są udostępniane tylko do użytku studentów WUM. Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie.
 4. W sytuacjach spornych pomiędzy nauczycielem akademickim a studentem student może odwołać się do opiekuna dydaktycznego.
 5. W kwestiach nieujętych w niemniejszym regulaminie decyduje opiekun dydaktyczny w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

Opiekun dydaktyczny:
dr n. med. Liana Puchalska e-mail: liana.puchaska@wum.edu.pl

Podstawy prawne:

 1. Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiący Załącznik do Uchwały nr 9/2021 Senatu WUM z dnia 29.04.2021


Aktualności
 

 

Seminarium sprawdzające 3 odbędzie się w dniu 29.05.2024

 

 

Harmonogram zajęć, podział na grupy i sale 2023/2024

Semestr zimowy:

Godzina
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
10:00 - 12:10

5A, 5B, 6A,
6B, 7A, 7B (+4B)

19A, 19B, 20A,
20B, 21A, 21B (+18B)

5A, 5B, 6A,
6B, 7A, 7B (+4B)

19A, 19B, 20A,
20B, 21A, 21B (+18B)

12:30 - 14:40

12A, 12B, 13A,
13B, 14A, 14B (+11B)

26A, 26B, 27A,
27B, 28A, 28B

12A, 12B, 13A,
13B, 14A, 14B (+11B)

26A,26B, 27A,
27B, 28A, 28B

15:00 - 17:10

8A, 8B, 9A,
9B, 10A, 10B (+ 11A)

22A, 22B, 23A,
23B, 25A, 25B

8A, 8B, 9A,
9B, 10A, 10B (+ 11A)

22A, 22B, 23A,
23B, 25A, 25B

17:30 - 19:40

15A, 15B, 16A,
16B, 17A, 17B (+ 18A)

1A, 1B, 2A,
2B, 3A, 3B (+4A)

15A, 15B, 16A,
16B, 17A, 17B (+ 18A)

1A, 1B, 2A,
2B, 3A, 3B (+4A)Konsultacje studenckie/dyżury 2022/2023*
godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9:00
dr hab. Michał Biały
9.00-10.00

10:00
dr Katarzyna Czarzasta
10.00-11.00
dr Krzysztof Olszyński
10.00-11.00
dr Liana Puchalska
10.00-12.00
11:00
dr Agnieszka Wsół
11.00-12.00
dr hab. Tymoteusz Żera
11.00-12.00

dr Martyna Seta
11.00-12.00
lek. Wiktor
Bogacki-Rychlik
11.00-12.00
12:00
dr Elwira Milik
12.00-13.00
dr Małgorzata Wojciechowska
12.00-14.00
13:00
14:00
dr Kaja Kasarełło
14.00-15.00

lek. Jacek Dziedziak
14.00-15.00
15:00
16:00
lek. Maryla Śmietankowska-Więtczak
16.00-17.00
lek. Anna Brodziak
16.00-17.00
17:00
18:00
lek. Tomasz Ciesielski
18.00-19.00

*Wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić się na konsultacje do asystentów z Katedry,
prosimy o wcześniejsze zapisanie się w Sekretariacie tel.: (0-22) 57-20-708

Plan wykładów 2023/2024
Nr
Data
Temat
Miejsce
Wykładowca

1

02.10.
2023

Wykład inauguracyjny

Aula A i B
CD

prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

2

23.10.
2023

Podstawy neuroplastyczności mózgu.
Rozwojowe zaburzenia plastyczności

Aula B
CD

dr hab. n. med. Michał Biały

3

30.10.
2023

Choroby neurodegeneracyjne

Aula B
CD

dr hab. n. med. Tymoteusz
Żera

4

20.11.
2023

Zachowanie. Układ limbiczny. Kora przedczołowa.
Podłoże mowy. Afazje

Aula B
CD

dr hab. n. med. Michał Biały

5

27.11.
2023

Świadomość a przytomność. Zaburzenia świadomości

Aula B
CD

dr hab. n. med. Michał Biały

6

11.12.
2023

Zaburzenia hemostazy - punkt widzenia lekarza praktyka

Aula B
CD

prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

7

08.01.
2024

Krótko i długoterminowa regulacja ciśnienia tętniczego.
Nadciśnienie tętnicze

Aula B
CD

prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

8

15.01.
2024

Podstawy elektrokardiografii

online
MT

dr n. med. Małgorzata
Wojciechowska

9

22.01.
2024

Mechanizm powstawania arytmii.
Podstawowe zaburzenia rytmu i przewodzenia

online
MT

dr n. med. Małgorzata
Wojciechowska

10

19.02.
2024

Patofizjologia najczęstszych wad serca

Aula B
CD

dr hab. n. med. Agnieszka
Wsół

11

26.02.
2024

Patofizjologia choroby wieńcowej. Zawał serca

online
MT

dr n. med. Małgorzata
Wojciechowska

12

04.03
.2024

Patofizjologia niewydolności serca

Aula B
CD

dr hab. n. med. Tymoteusz
Żera

13

11.03.
2024

Choroba zakrzepowo-zatorowa

Aula B
CD

dr hab. n. med. Tymoteusz
Żera

14

18.03.
2024

Patofizjologia najczęstszych chorób układu oddechowego.
Podstawowe testy diagnostyczne układu oddechowego
- granica między fizjologią i patofizjologią

Aula B
CD

prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

15

25.03.
2024

Patofizjologia układu moczowego. Najczęstsze jednostki chorobowe. Podstawowe testy diagnostyczne

Aula B
CD

dr n. med. Longin Niemczyk

16

08.04.
2024

Patofizjologiczne podstawy najczęściej występujących
objawów u chorych z chorobami układu pokarmowego.
Zaburzenia odżywiania.

online
MT

Aula B
CD

dr hab. n. med. Agnieszka
Wsół

17

15.04.
2024
22.04.
2024

Ogólna charakterystyka hormonów. Podstawowe mechanizmy regulacji wydzielania hormonów
Hormonalna regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej i zaburzenia bilansu wapniowego dokrewnego: wybrane zagadnienia

online
MT

Aula B
CD

dr hab. n. med. Kaja Kasarełło

18

06.05.
2024

Fizjologia i patofizjologia ciąży

Aula B
CD

dr hab. n. med. Michał Biały

19

13.05.
2024

Fizjologia procesu starzenia

online
MT

Aula B
CD

prof. dr hab. n. med. Paweł
Zalewski

20

20.05.
2024

Mechanizmy adaptacji człowieka do warunków ekstremalnych

online
e-learning

dr n. med. Liana Puchalska

Wykłady będą odbywać się na auli B w Centrum Dydaktycznym
zgodnie z harmonogramem i informacją umieszczaną na stronie internetowej Katedry

Plan zajęć 2023/2024
Nr
Tematy zajęć
BLOK I *.pdf
1

02.10. - 06.10.2023

Fizjologia komórki nerwowej. 
2

09.10. - 13.10.2023

Układy neurotransmisyjne mózgu. Autonomiczny układ nerwowy. 
3

16.10. - 20.10.2023

Fizjologia układu ruchowego I. Fizjologia mięśni gładkich i poprzecznie- prążkowanych (mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy). 
4

23.10. - 27.10.2023

Fizjologia układu ruchowego II. Regulacja napięcia mięśniowego. Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy. Układ przedsionkowy. Móżdżek.  
5

30.10. - 03.11.2023

Patofizjologia układu ruchowego.
6

06.11. - 10.11.2023

Fizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny 
7

13.11. - 17.11.2023

Narządy zmysłu. Wzrok. Słuch. Węch. Smak. Fizjologia i patofizjologia.
8

20.11. - 24.11.2023

Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Fizjologia zachowania. Organizacja układu limbicznego. Uczenie się i pamięć. Zaburzenia pamięci
9

27.11. - 01.12.2023

Seminarium podsumowujące
10 08.12.2022 Seminarium sprawdzające I (forma testowa)  Centrum Dydaktyczne
 
BLOK II *.pdf
11

11.12. - 15.12.2023

Fizjologia i patofizjologia krwi 
12

02.01. - 05.01.2024

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi 
13

08.01. - 12.01.2024

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego II. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu sercowo- naczyniowego 
14

15.01. - 19.01.2024

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego III. Podstawy elektrokardiografii 
15

22.01. - 26.01.2024

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego IV. Rola śródbłonka w regulacji światła naczyń. Regulacja krążenia w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie 
16

19.02. - 23.02.2024

Patofizjologia układu krążenia 
17

26.02. - 01.03.2024

Fizjologia układu oddechowego I. Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu oddechowego 
18

04.03. - 08.03.2024

Fizjologia układu oddechowego II. Fizjologia kliniczna układu oddechowego. Patofizjologia chorób układu oddechowego 
19

11.03. - 15.03.2024

Seminarium podsumowujące
20

18.03. - 22.03.2024

Seminarium sprawdzające II (forma testowa)
 
BLOK III *.pdf
21

25.03. - 29.03.2024

Fizjologia i patofizjologia układu moczowego 
22

02.04. - 05.04.2024

Fizjologia i patofizjologia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej 
23

08.04. - 12.04.2024

Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego 
24

15.04. - 19.04.2024

Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia 
25

22.04. - 26.04.2024

Układ dokrewny II. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu - podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne. Zjawisko stresu
26

06.05. - 10.05.2024

Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja 
27

13.05. - 17.05.2024

Energetyka spoczynkowa i wysiłkowa. Termoregulacja. Otyłość. Zaburzenia metaboliczne
28

20.05. - 24.05.2024

Fizjologia wysiłku fizycznego. Adaptacja osób zdrowych i chorych do wysiłku fizycznego 
29

27.05. - 31.05.2024

Seminarium sprawdzające III (forma testowa)
30

03.06. - 07.06.2024

Zaliczenia końcowe
Do góry strony