Header image
wum
for english

Elektroradiologia - Wydział Medyczny


Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Elwira Milik
         
e-mail: elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 10:45 - 11:45, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Milik prowadzi zajęcia dydaktyczne)Aktualności

Pismo Okólne Rektora nr 1/2020 dot. odwołania zajęć dydaktycznych

Data dodania: 10.03.2020
Banerek
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Pismem Okólnym nr 1/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytet Medycznego z dnia 10.03.2020 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.


Konsultacje studenckie 2019/2020

Metody dydaktyczne

Przewodnik dydaktyczny 2019/2020
[ wersja w pliku *.pdf ]


Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:
Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
ul. Pawińskiego 3c Warszawa

Rodzaj zajęć:
Seminaria (75h)

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie w formie testowej

Cele kształcenia:
Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów oraz myślenia o poszczególnych narządach i układach jako elementach całego organizmu a także poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych.

Literatura

Literatura obowiązkowa:

  • Konturek S. Fizjologia człowieka, Wrocław 2013, wyd.2.,  Elsevier Urban & Partner
  • Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Warszawa 2012, PZWL
Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze Statutem WUM.
Regulamin wewnętrzny Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Katedry oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dydaktycznym oraz planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Zakładu.
 3. W celu ułatwienia kontaktu Opiekuna Dydaktycznego ze studentami starosta roku powinien założyć skrzynkę mailową dostępną dla wszystkich studentów danego roku.
 4. Zajęcia z fizjologii i patofizjologii prowadzone są w formie seminariów.
 5. Student jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Obecność studenta na seminariach jest obowiązkowa. Nieobecność na seminarium będzie skutkowała obowiązkiem przygotowania pisemnego referatu z opuszczonego tematu, który student ma obowiązek złożyć na najbliższym seminarium.
 7. Student ma obowiązek przygotowywać się na zajęcia z zakresu omawianego tematu. Każde zajęcia rozpoczyna wejściówka, składająca się z 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
 8. Jeżeli student opuścił seminarium ma obowiązek napisania wejściówki w terminie wyznaczonym przez opiekuna dydaktycznego.
 9. Zagadnienia poruszane na seminariach są zgrupowane w 3 bloki. Po zakończeniu każdego bloku odbędzie się seminarium sprawdzające w formie testowej z zakresu omówionego materiału. Jeżeli student uzyska średnią ocenę z wejściówek w danym bloku tematycznym minimum 3.5, będzie zwolniony z pisania danego seminarium sprawdzającego.
 10. Osoby, które zaliczyły 70% pytań każdego seminarium sprawdzającego zostaną zwolnione z zaliczenia końcowego przedmiotu.
 11. Do zaliczenia końcowego przedmiotu nie zostaną dopuszczone osoby, które opuściły seminarium/seminaria oraz nie przygotowały referatów z opuszczonych tematów i nie napisały wejściówki.
 12. Obowiązujący do zaliczenia przedmiotu zakres materiału obejmuje:
  • wiadomości przekazane na seminariach
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie
 13. Student zalicza przedmiot na ocenę
Plan seminariów
Plan seminariów [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 24.09.2019  
nr
data
temat zajęć
1
04.10.2019
Neuron i jego właściwości. Układ autonomiczny. 
2
11.10.2019
Układ ruchowy - mięśnie poprzecznie prążkowane i gładkie. Mechanika skurczu mięśnia. Regulacja napięcia mięśniowego.Zaburzenia pre- i postsynaptyczne płytki nerwowo-mięśniowej. Miopatie. Uszkodzenie dróg piramidowych.
3
18.10.2019
Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy. Układ przedsionkowy. Móżdżek. Patofizjologia wybranych chorób układu nerwowego: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, stwardnienie rozsiane, zespół móżdżkowy. 
4
25.10.2019
Neurofizjologia układów czuciowych. Ból fizjologiczny. Peptydy opioidowe. Patofizjologia układów czuciowych. Charakterystyka wybranych zespołów chorobowych wynikających z uszkodzenia dróg nerwowych i kory somatosensorycznej. Ból patologiczny. Udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu. 
5
08.11.2019
Układ siatkowy, układ limbiczny. Rytmika funkcji biologicznych. Fizjologia zachowania. Uczenie się i pamięć.
6
15.11.2019
Fizjologia i patofizjologia narządów zmysłów: słuch, wzrok, węch, smak.
7
22.11.2019
Pierwsze seminarium sprawdzające – forma testowa
8
29.11.2019
Elementy morfotyczne krwi, transport gazów, procesy krzepnięcia. Patofizjologia niedokrwistości. Konflikt serologiczny. Zaburzenia hemostazy.
9
06.12.2019
Fizjologia układu krążenia. Układ bodźco-przewodzący serca. Podstawy fizjologiczne EKG. Patofizjologia podstawowych zaburzeń rytmu i przewodzenia. 
10
13.12.2019
Regulacja ciśnienia tętniczego krwi. Krążenie w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie, mechanizmy powstawania obrzęków.
11
10.01.2020
Patofizjologia nadciśnienia tętniczego. Patofizjologia miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca. Niewydolność serca. 
12
17.01.2020
Mechanika oddychania. Wymiana gazowa. Podstawowe próby spirometryczne. Regulacja nerwowa i humoralna oddychania. Patofizjologia chorób obturacyjnych i restrykcyjnych układu oddechowego (astma oskrzelowa, POCHP, rozedma, pylice). Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa.
13
24.01.2020
Energetyka i termoregulacja. Fizjologia wysiłku fizycznego osób zdrowych i chorych
14
21.02.2020
Drugie seminarium sprawdzające – forma testowa
15
28.02.2020
Fizjologia przewodu pokarmowego. Wydzielanie żołądkowe, jelitowe, procesy trawienne i wchłanianie. Funkcje wątroby i trzustki. 
16
06.03.2020
Patofizjologia choroby wrzodowej i zapalenia trzustki. Cukrzyca. Niewydolność wątroby. Podstawowe objawy zaburzenia funkcji układu pokarmowego.
17
13.03.2020
Fizjologia nerek. Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa. 
18
20.03.2020
Patofizjologia niewydolności nerek. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej.
19
27.03.2020
Hormony przysadki, tarczycy, nadnerczy. Choroby przysadki (akromegalia, zespół Cushinga). Nadczynność i niedoczynność tarczycy. Nadczynność i niedoczynność kory nadnerczy.
20
03.04.2020
Cykl miesiączkowy. Zaburzenia miesiączkowania. Fizjologia i patofizjologia ciąży. 
21
24.04.2020
Seminarium sprawdzające III – forma testowa
24.04.2020
ZALICZENIE PRZEDMIOTU - test
 
Zajęcia odbywają się w Sali wykładowej Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
przy ul. Pawińskiego 3c w piątki w godz.:  
09:00 - 11:40 - grupa 1
11:45 - 14:25 - grupa 2 

 

Do góry strony