Znajomość prawa w praktyce lekarskiej

      – pasja czy konieczność?


Znajomość prawa w praktyce lekarskiej – pasja czy konieczność?
sylabus [*.pdf]

Termin zajęć:

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, I WL
Pl. Starynkiewicz 1/3
w czwartki godz. 16:00-17:30

PLAN FAKULTETU
  Temat Liczba godzin
1.

Standard prawny jakości czynności lekarskich: należyta staranność vs. gwarancja skutku; źródła standardów zawodowych lekarza. Wymagania dotyczące lekarzy stażystów i początkujących specjalistów.

 
2.

Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej – kiedy lekarz może, a kiedy nie może odmó1)wić pomocy. Klauzula sumienia jako podstawa odmowy pomocy lekarskiej; omówienie warunków powołania się na klauzulę sumienia.

 
3.

Obowiązek informowania i uzyskiwania zgód od pacjentów. Kazusy praktyczne, stan orzecznictwa. Realne i praktyczne przykłady konfliktów na gruncie zgód.

 
4.

Pojęcie pacjenta niekompetentnego. Problematyka zgód zastępczych (zgoda rodzica, opiekuna, sądu opiekuńczego). Lekarz wobec sporu pomiędzy rodzicami małoletniego pacjenta. Lekarz jako decydent w przypadku pacjenta niekompetentnego.

 
5.

Pozostałe prawa pacjenta. Prawa osób bliskich, upoważnianie do dostępu do dokumentacji medycznej. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej i jego granice. Praktyczne przypadki, w których tajemnica lekarska nie wiąże lekarza.

 
6.

Odpowiedzialność lekarza – cywilna, karna, dyscyplinarna. Obowiązujące procedury sądowe. Uwagi i rady praktyczne, doświadczenia procesowe. Prawa i obowiązki lekarza jako pozwanego, podejrzanego lub oskarżonego.

 
7.

Rezygnacja z uporczywej terapii vs. eutanazja. Odpowiedzialność za zabójstwo eutanatyczne.  

 
8.

Warunki przeprowadzenia zgodnego z prawem zabiegu aborcji. Procedura prawna poprzedzająca zabieg aborcyjny. Odpowiedzialność za bezprawną aborcję. Ordynacja recept oraz zleceń na wyroby medyczne – najważniejsze zagadnienia, przykłady, najczęstsze błędy.

 
9.

Prowadzenie dokumentacji medycznej – najważniejsze zagadnienia, przykłady, najczęstsze błędy. Rola dokumentacji medycznej w postępowaniach prawnych z udziałem lekarza.

 
10.

Prawne formy prowadzenia działalności zawodowej i gospodarczej przez lekarza. Podmioty lecznicze.

 
11.

Lekarz a NFZ – umowa o wystawianie recept, praca lekarza w podmiocie kontraktującym z NFZ, odpowiedzialność finansowa lekarza.

 
12.

Kontrola NFZ  – podstawowe zasady, przykłady z praktyki, najczęstsze błędy i metody ich unikania.

 
13.

Ochrona przed bezprawnymi działaniami ze strony pacjenta (agresja, pomówienie, znieważenie, próba przekupstwa). Lekarz jako osoba podlegająca szczególnej ochronie prawnej. Dobra osobiste lekarza.

 
14.

Współpraca lekarza z przemysłem farmaceutycznym i medycznym. Regulacja dopuszczalnych form reklamy. Zakaz przyjmowania korzyści korupcyjnych. Udział lekarza w badaniach klinicznych oraz innych badaniach.

 
15.

Test zaliczeniowy.

 

Terminy zajęć:

Do góry strony

 Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa