Znajomość prawa w praktyce lekarskiej

      – pasja czy konieczność?


Znajomość prawa w praktyce lekarskiej – pasja czy konieczność?
sylabus [*.pdf]

Zajęcia odbywać się będą w:
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, I WL
Pl. Starynkiewicz 1/3
w czwartki o godz. 16:00

PLAN FAKULTETU
czwartek, godz: 16:00-17:30
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii
Pl. Starynkiewicz 1/3
 

Temat

Liczba godzin

1.

Standard prawny jakości czynności lekarskich: należyta staranność vs. gwarancja skutku; źródła standardów zawodowych lekarza. Wymagania dotyczące lekarzy stażystów i początkujących specjalistów.

16.02.2017

2.

Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej – kiedy lekarz może, a kiedy nie może odmó1)wić pomocy. Klauzula sumienia jako podstawa odmowy pomocy lekarskiej; omówienie warunków powołania się na klauzulę sumienia.

23.02.2017

3.

Obowiązek informowania i uzyskiwania zgód od pacjentów. Kazusy praktyczne, stan orzecznictwa. Realne i praktyczne przykłady konfliktów na gruncie zgód.

2.03.2017

4.

Pojęcie pacjenta niekompetentnego. Problematyka zgód zastępczych (zgoda rodzica, opiekuna, sądu opiekuńczego). Lekarz wobec sporu pomiędzy rodzicami małoletniego pacjenta. Lekarz jako decydent w przypadku pacjenta niekompetentnego.

9.03.2017

5.

Pozostałe prawa pacjenta. Prawa osób bliskich, upoważnianie do dostępu do dokumentacji medycznej. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej i jego granice. Praktyczne przypadki, w których tajemnica lekarska nie wiąże lekarza.

16.03.2017

6.

Odpowiedzialność lekarza – cywilna, karna, dyscyplinarna. Obowiązujące procedury sądowe. Uwagi i rady praktyczne, doświadczenia procesowe. Prawa i obowiązki lekarza jako pozwanego, podejrzanego lub oskarżonego.

23.03.2017

7.

Rezygnacja z uporczywej terapii vs. eutanazja. Odpowiedzialność za zabójstwo eutanatyczne.  

30.03.2017

8.

Warunki przeprowadzenia zgodnego z prawem zabiegu aborcji. Procedura prawna poprzedzająca zabieg aborcyjny. Odpowiedzialność za bezprawną aborcję. Ordynacja recept oraz zleceń na wyroby medyczne – najważniejsze zagadnienia, przykłady, najczęstsze błędy.

6.04.2017

9.

Prowadzenie dokumentacji medycznej – najważniejsze zagadnienia, przykłady, najczęstsze błędy. Rola dokumentacji medycznej w postępowaniach prawnych z udziałem lekarza.

13.04.2017

10.

Prawne formy prowadzenia działalności zawodowej i gospodarczej przez lekarza. Podmioty lecznicze.

27.04.2017

11.

Lekarz a NFZ – umowa o wystawianie recept, praca lekarza w podmiocie kontraktującym z NFZ, odpowiedzialność finansowa lekarza.

11.05.2017

12.

Kontrola NFZ  – podstawowe zasady, przykłady z praktyki, najczęstsze błędy i metody ich unikania.

18.05.2017

13.

Ochrona przed bezprawnymi działaniami ze strony pacjenta (agresja, pomówienie, znieważenie, próba przekupstwa). Lekarz jako osoba podlegająca szczególnej ochronie prawnej. Dobra osobiste lekarza.

25.05.2017

14.

Współpraca lekarza z przemysłem farmaceutycznym i medycznym. Regulacja dopuszczalnych form reklamy. Zakaz przyjmowania korzyści korupcyjnych. Udział lekarza w badaniach klinicznych oraz innych badaniach.

1.06.2017

15.

Test zaliczeniowy.

8.06.2017

Terminy zajęć:

Do góry strony

 Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa