Elektroradiologia niestacjonarna

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 9:00-11:00, ul. Pawińskiego 3c

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Elwira Milik
         
e-mail: elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
wtorek 9:30 - 11:30, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Milik prowadzi zajęcia dydaktyczne)
Konsultacje studenckie 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za prace licencjackie:
dr n. med. Agnieszka Wsół (22) 116 6149
         e-mail: awsol[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl


Aktualności

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej,
ul. Pawińskiego 3c
w soboty w godz. 8:30-10:45


Metody dydaktyczne (organizacja zajęć)

Przewodnik dydaktyczny 2017/2018
[ wersja w pliku *.pdf ]


Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:
Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
ul. Pawińskiego 3c

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie w formie testowej

Cele kształcenia:
Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów oraz myślenia o poszczególnych narządach i układach, jako elementach całego organizmu a także poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych.

 

 


Literatura

Literatura obowiązkowa:

  • Stanisław Konturek. Fizjologia człowieka, Wrocław 2013, wyd.2.,  Elsevier Urban & Partner

  • Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Warszawa 2012, PZWL


Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze Statutem WUM.
Regulamin wewnętrzny Zakładu:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Zakładu oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dydaktycznym oraz planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Zakładu.
 3. W celu ułatwienia kontaktu Opiekuna Dydaktycznego ze studentami starosta roku powinien założyć skrzynkę mailową dostępną dla wszystkich studentów danego roku.
 4. Zajęcia z fizjologii z patofizjologią prowadzone są w formie seminariów.
 5. Student jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Obecność studenta na seminariach jest obowiązkowa. W roku akademickim dopuszczone są 2 nieobecności: 1 usprawiedliwiona oraz 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.
 7. W przypadku wykorzystania dopuszczonych nieobecności, kolejna nieobecność będzie skutkowała obowiązkiem przygotowania pisemnego referatu, z tematu na którym student był nieobecny. Student ma obowiązek złożyć referat na najbliższym seminarium.
 8. Na każdych zajęciach seminaryjnych zostanie przeprowadzona kartkówka w formie testu składającego się z 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru, z której będzie można zdobyć od 0 do 5 punktów. Kartkówka będzie obejmowała temat z poprzednich zajęć. Osoby, które zdobędą co najmniej 70% punktów z wszystkich kartkówek, otrzymają zaliczenie przedmiotu. Pozostałe osoby będą zaliczały przedmiot w formie testowej z całego materiału.
 9. Do zaliczenia końcowego przedmiotu nie zostaną dopuszczone osoby, który przekroczyły dopuszczone regulaminem nieobecności oraz nie przygotowały referatów z opuszczonych tematów seminariów.
 10. Obowiązujący do zaliczenia przedmiotu zakres materiału obejmuje:
  • wiadomości przekazane na wykładach
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie

Plan seminariów

Plan zajęć (aktualizacja 23.11.2017)
[ wersja w pliku PDF ]


Nr

Data

Temat zajęć

1.

07.10.2017

Neuron i jego właściwości.

2.

14.10.2017

Układ ruchowy.

3.

28.10.2017

Odruchy rdzeniowe.

4.

04.11.2017

Fizjologia i patofizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny.

5.

18.11.2017

Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Organizacja układu limbicznego. Fizjologia zachowania. Uczenie się i pamięć.

6.

25.11.2017

Fizjologia i patofizjologia zmysłu wzroku, słuchu, smaku oraz węchu.

7.

09.12.2017

Fizjologia i patofizjologia krwi.

8.

16.12.2017

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca.
Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi.

9.

13.01.2018

Regulacja ciśnienia tętniczego krwi.

10.

20.01.2018

Patofizjologia układu krążenia.

11.

24.02.2018

Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania.

12.

3.03.2018

Energetyka i termoregulacja. Wysiłek fizyczny.

13.

10.03.2018

Fizjologia przewodu pokarmowego.

14.

24.03.2018

Patofizjologia układu pokarmowego.

15.

14.04.2018

Fizjologia układu moczowego.
Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa.

16.

28.04.2018

Patofizjologia układu moczowego.
Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej.

17.

19.05.2018

Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca.
Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia.

18.

26.05.2018

Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja.

19.

02.06.2018

Fizjologia noworodka oraz wieku starczego.

20.

16.06.2018

Zaliczenie końcowe:  forma testowa.

Zajęcia odbywają się w Sali wykładowej Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
przy ul. Pawińskiego 3c

w soboty w godz. 8:30-10:45Do góry strony


Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa