Elektroradiologia

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 9:00-11:00, ul. Pawińskiego 3c

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Elwira Milik
         
e-mail: elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 10:30 - 11:30, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Milik prowadzi zajęcia dydaktyczne)

Osoba odpowiedzialna za prace licencjackie:
dr n. med. Agnieszka Wsół (22) 116 6149
         e-mail: awsol[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl


Aktualności

WPISY DO INDEKSÓW - KOLEJNY TERMIN

Szanowni Państwo,

Indeksy, wypełnione wg wzoru, mogą Państwo składać w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej przy ul. Pawińskiego 3c w terminie od 8 do 15 września 2017 r. Indeksy mogą Państwo odbierać z Zakładu przy ul. Pawińskiego 3 c w dniach od 18 do 29 września 2017 r. w godz. od 09:00 do 15:00.


Wzór wpisu do indeksu 2016/2017: *.pdf

wzór wpisu do indeksu


Konsultacje studenckie 2016/2017
Wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić się na konsultacje do asystentów z Zakładu, prosimy o wcześniejsze zapisanie się w Sekretariacie Zakładu (225720708)
Harmonogram konsultacji:

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9:00

dr Michał Biały
9:00-10:00

 

 

 

 

10:00

 

dr Katarzyna Czarzasta
10:00-11:30

lek. Wojciech Bogdański
11:00-12:00

dr Elżbieta Kowalik-Borówka
12:00-13:00

dr Maria Szczypaczewska
13:30-14:30

lek. Maryla Śmietanowska
15:00-16:00

dr Anna Strasz
15:00-16:00

prof. Ewa Szczepańska-Sadowska
10:00-11:00

dr Elwira Milik
11:00-12:00

dr Liana Puchalska
11:00-13:00

dr Jacek Gronczewski
12:00-13:00

dr Agnieszka Wsół
12:00-13:00

dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
10:00-11:00

dr Tymoteusz Żera
10:30-11:30

dr Agata Gondek
11:00 – 12:00

mgr Martyna Podobińska
12:00-13:30

11:00

 

 

12:00

 

dr Maciej Śmietanowski
12:00-13:00

13:00

 

 

14:00

 

dr Kaja Kasarełło
14:00-15:00

lek. Olena Wojno
15:30-17:00

prof. Elżbieta
Sajdel-Sułkowska
14:00-15:00

dr Małgorzata Wojciechowska
14:30-15:30

dr Krzysztof Olszyński
15:00-16:00

15:00

 

16:00

17:00

 


Metody dydaktyczne

Przewodnik dydaktyczny 2017/2018
[ wersja w pliku *.pdf ]


Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:
Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
ul. Pawińskiego 3c Warszawa

Rodzaj zajęć:
Seminaria (75h)

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie w formie testowej

Cele kształcenia:
Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów oraz myślenia o poszczególnych narządach i układach, jako elementach całego organizmu, poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych.

 

Literatura

Literatura obowiązkowa:

  • Konturek S. Fizjologia człowieka, Wrocław 2013, wyd.2.,  Elsevier Urban & Partner

  • Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Warszawa 2012, PZWL

 


Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze Statutem WUM.
Regulamin wewnętrzny Zakładu:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Zakładu oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dydaktycznym oraz planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Zakładu.
 3. W celu ułatwienia kontaktu Opiekuna Dydaktycznego ze studentami starosta roku powinien założyć skrzynkę mailową dostępną dla wszystkich studentów danego roku.
 4. Zajęcia z fizjologii i patofizjologii prowadzone są w formie seminariów.
 5. Student jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Obecność studenta na seminariach jest obowiązkowa. W roku akademickim dopuszcza się 2 nieobecności usprawiedliwione oraz 1 nieobecność nieusprawiedliwioną.
 7. W przypadku wykorzystania dopuszczonych nieobecności, kolejna nieobecność będzie skutkowała obowiązkiem przygotowania pisemnego referatu, który student ma obowiązek złożyć na najbliższym seminarium.
 8. Student ma obowiązek przygotowywać się na zajęcia z zakresu omawianego tematu. Każde zajęcia rozpoczyna wejściówka, składająca się z 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
 9. Zagadnienia poruszane na seminariach są zgrupowane w 3 bloki. Po zakończeniu każdego bloku odbędzie się seminarium sprawdzające w formie testowej z zakresu omówionego materiału. Jeżeli student uzyska średnią ocenę z wejściówek w danym bloku tematycznym minimum 3.5, będzie zwolniony z pisania seminarium sprawdzającego.
 10. Osoby, które zaliczyły 70% pytań każdego seminarium sprawdzającego zostaną zwolnione z zaliczenia końcowego przedmiotu.
 11. Do zaliczenia końcowego przedmiotu nie zostaną dopuszczone osoby, który przekroczyły dopuszczone regulaminem nieobecności oraz nie przygotowali referatów z opuszczonych tematów seminariów.
 12. Obowiązujący do zaliczenia przedmiotu zakres materiału obejmuje:
  • wiadomości przekazane na wykładach
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie
 13. Student zalicza przedmiot na ocenę.

Plan seminariów
Plan seminariów (aktualizacja 18.09.2017)
[ wersja w pliku PDF ]

Nr

Data

Temat zajęć

1.

 

Neuron i jego właściwości.

2.

 

Układ ruchowy.

3.

 

Odruchy rdzeniowe.

4.

 

Fizjologia i patofizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny.

5.

 

Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Organizacja układu limbicznego. Fizjologia zachowania. Uczenie się i pamięć.

6.

 

Fizjologia i patofizjologia zmysłu wzroku, słuchu, smaku, węchu.

7.

 

Pierwsze seminarium sprawdzające – forma testowa

8.

 

Fizjologia i patofizjologia krwi.

9.

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi.

10.

 

Regulacja ciśnienia tętniczego krwi.

11.

 

Patofizjologia układu krążenia.

12.

 

Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania.

13.

 

Energetyka i termoregulacja. Wysiłek fizyczny.

14.

 

Drugie seminarium sprawdzające – forma testowa

15.

 

Fizjologia przewodu pokarmowego.

16.

 

Patofizjologia układu pokarmowego.

17.

 

Fizjologia układu moczowego. Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa.

18.

 

Patofizjologia układu moczowego. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
i wodno-elektrolitowej.

19.

 

Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia.

20.

 

Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja.

21.

 

Trzecie seminarium sprawdzające – forma testowa

 

 

Zaliczenie końcowe - forma testowa

Zajęcia odbywają się w Sali wykładowej Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
przy ul. Pawińskiego 3c w piątki,


Proponowane tematy prac licencjackich

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch - Jędrzejewska

 1. Zastosowanie metod obrazowania w chorobach układu moczowego.

dr n. med. Kaja Kasarełło

 1.     Zastosowanie technik obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego w badaniach podstawowych.

dr n. med. Agnieszka Wsół

 1.   Bezpieczeństwo nieinwazyjnych badań obrazowych we współczesnej kardiologii.

dr n. med. Tymoteusz Żera

 1. Nowoczesne metody obrazowania molekularnego w badaniach podstawowych układu krążenia.
 2. Nowoczesne metody obrazowania molekularnego w badaniach podstawowych chorób nowotworowych.
 3. Analiza parametrów hemodynamicznych na podstawie zapisu ciśnienia tętniczego u szczura.Do góry strony


Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa