Elektroradiologia

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 9:00-11:00, ul. Pawińskiego 3c

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Elwira Milik
         
e-mail: elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 10:45 - 11:45, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Milik prowadzi zajęcia dydaktyczne)
Konsultacje studenckie 2018/2019

Osoba odpowiedzialna za prace licencjackie:
dr n. med. Agnieszka Wsół (22) 116 6149
         e-mail: awsol[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl


Aktualności

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej,
przy ul. Pawińskiego 3c w piątki w godz.:  
09:00 - 11:40 - grupa 1
11:45 - 14:25 - grupa 2 


Metody dydaktyczne

Przewodnik dydaktyczny 2018/2019
[ wersja w pliku *.pdf ]


Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:
Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
ul. Pawińskiego 3c Warszawa

Rodzaj zajęć:
Seminaria (75h)

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie w formie testowej

Cele kształcenia:
Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów oraz myślenia o poszczególnych narządach i układach jako elementach całego organizmu a także poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych.

 

Literatura

Literatura obowiązkowa:

  • Konturek S. Fizjologia człowieka, Wrocław 2013, wyd.2.,  Elsevier Urban & Partner
  • Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Warszawa 2012, PZWL

 


Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze Statutem WUM.
Regulamin wewnętrzny Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Katedry oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dydaktycznym oraz planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Zakładu.
 3. W celu ułatwienia kontaktu Opiekuna Dydaktycznego ze studentami starosta roku powinien założyć skrzynkę mailową dostępną dla wszystkich studentów danego roku.
 4. Zajęcia z fizjologii i patofizjologii prowadzone są w formie seminariów.
 5. Student jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Obecność studenta na seminariach jest obowiązkowa. Nieobecność na seminarium będzie skutkowała obowiązkiem przygotowania pisemnego referatu z opuszczonego tematu, który student ma obowiązek złożyć na najbliższym seminarium.
 7. Student ma obowiązek przygotowywać się na zajęcia z zakresu omawianego tematu. Każde zajęcia rozpoczyna wejściówka, składająca się z 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
 8. Jeżeli student opuścił seminarium ma obowiązek napisania wejściówki w terminie wyznaczonym przez opiekuna dydaktycznego.
 9. Zagadnienia poruszane na seminariach są zgrupowane w 3 bloki. Po zakończeniu każdego bloku odbędzie się seminarium sprawdzające w formie testowej z zakresu omówionego materiału. Jeżeli student uzyska średnią ocenę z wejściówek w danym bloku tematycznym minimum 3.5, będzie zwolniony z pisania danego seminarium sprawdzającego.
 10. Osoby, które zaliczyły 70% pytań każdego seminarium sprawdzającego zostaną zwolnione z zaliczenia końcowego przedmiotu.
 11. Do zaliczenia końcowego przedmiotu nie zostaną dopuszczone osoby, które opuściły seminarium/seminaria oraz nie przygotowały referatów z opuszczonych tematów i nie napisały wejściówki.
 12. Obowiązujący do zaliczenia przedmiotu zakres materiału obejmuje:
  • wiadomości przekazane na seminariach
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie
 13. Student zalicza przedmiot na ocenę.

Plan seminariów
Plan seminariów (aktualizacja 21.02.2019)
[ wersja w pliku PDF ]

Nr

Data

Temat zajęć

1.

5.10.2018 Neuron i jego właściwości. Układ autonomiczny. 

2.

12.10.2018 Układ ruchowy - mięśnie poprzecznie prążkowane i gładkie. Mechanika skurczu mięśnia.
Regulacja napięcia mięśniowego.Zaburzenia pre- i postsynaptyczne płytki nerwowo-mięśniowej. Miopatie. Uszkodzenie dróg piramidowych.

3.

19.10.2018 Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy.
Układ przedsionkowy. Móżdżek. Patofizjologia wybranych chorób układu nerwowego: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, stwardnienie rozsiane, zespół móżdżkowy. 

4.

26.10.2018 Neurofizjologia układów czuciowych. Ból fizjologiczny. Peptydy opioidowe. Patofizjologia układów czuciowych. Charakterystyka wybranych zespołów chorobowych wynikających z uszkodzenia dróg nerwowych i kory somatosensorycznej. Ból patologiczny. Udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu. 

5.

9.11.2018 Układ siatkowy, układ limbiczny. Rytmika funkcji biologicznych. Fizjologia zachowania.
Uczenie się i pamięć.

6.

16.11.2018 Fizjologia i patofizjologia narządów zmysłów: słuch, wzrok, węch, smak.

7.

23.11.2018

Pierwsze seminarium sprawdzające – forma testowa

8.

30.11.2018 Elementy morfotyczne krwi, transport gazów, procesy krzepnięcia. Patofizjologia niedokrwistości. Konflikt serologiczny. Zaburzenia hemostazy.

9.

07.12.2018 Fizjologia układu krążenia. Układ bodźco-przewodzący serca. Podstawy fizjologiczne EKG. Patofizjologia podstawowych zaburzeń rytmu i przewodzenia. 

10.

14.12.2018 Regulacja ciśnienia tętniczego krwi. Krążenie w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie, mechanizmy powstawania obrzęków.

11.

21.12.2018 Patofizjologia nadciśnienia tętniczego. Patofizjologia miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca. Niewydolność serca. 

12.

11.01.2018 Mechanika oddychania. Wymiana gazowa. Podstawowe próby spirometryczne. Regulacja nerwowa i humoralna oddychania. Patofizjologia chorób obturacyjnych i restrykcyjnych układu oddechowego (astma oskrzelowa, POCHP, rozedma, pylice). Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa.

13.

18.01.2019 Energetyka i termoregulacja. Fizjologia wysiłku fizycznego osób zdrowych i chorych

14.

25.01.2019

Drugie seminarium sprawdzające – forma testowa

15.

22.02.2019 Fizjologia przewodu pokarmowego. Wydzielanie żołądkowe, jelitowe, procesy trawienne i wchłanianie. Funkcje wątroby i trzustki. 

16.

01.03.2019 Patofizjologia choroby wrzodowej i zapalenia trzustki. Cukrzyca. Niewydolność wątroby. Podstawowe objawy zaburzenia funkcji układu pokarmowego.

17.

08.03.2019 Fizjologia nerek. Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa. 

18.

15.03.2019 Patofizjologia niewydolności nerek. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej.

19.

22.03.2019 Hormony przysadki, tarczycy, nadnerczy. Choroby przysadki (akromegalia, zespół Cushinga). Nadczynność i niedoczynność tarczycy. Nadczynność i niedoczynność kory nadnerczy.

20.

29.03.2019 Cykl miesiączkowy. Zaburzenia miesiączkowania.
Fizjologia i patofizjologia ciąży. 

21.

05.04.2019

Trzecie seminarium sprawdzające – forma testowa

 

12.04.2019

Zaliczenie końcowe - forma testowa

Zajęcia odbywają się w Sali wykładowej Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
przy ul. Pawińskiego 3c w piątki w godz.:  
09:00 - 11:40 - grupa 1
11:45 - 14:25 - grupa 2 Proponowane tematy prac licencjackichDo góry strony


Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa