Audiofonologia

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 9:00-11:00, ul. Pawińskiego 3c

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Elwira Milik
         
e-mail: elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 10:30 - 11:30, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Milik prowadzi zajęcia dydaktyczne)

Osoba odpowiedzialna za prace licencjackie:
dr n. med. Agnieszka Wsół (22) 116 6149
         e-mail: awsol[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.plAktualności

WPISY DO INDEKSÓW - KOLEJNY TERMIN

Szanowni Państwo,

Indeksy, wypełnione wg wzoru, mogą Państwo składać w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej przy ul. Pawińskiego 3c w terminie od 8 do 15 września 2017 r. Indeksy mogą Państwo odbierać z Zakładu przy ul. Pawińskiego 3 c w dniach od 18 do 29 września 2017 r. w godz. od 09:00 do 15:00.


Wzór wpisu do indeksu 2016/2017: *.pdf


indeks

Konsultacje studenckie 2016/2017
Wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić się na konsultacje do asystentów z Zakładu, prosimy o wcześniejsze zapisanie się w Sekretariacie Zakładu (225720708)
Harmonogram konsultacji:

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9:00

dr Michał Biały
9:00-10:00

 

 

 

 

10:00

 

dr Katarzyna Czarzasta
10:00-11:30

lek. Wojciech Bogdański
11:00-12:00

dr Elżbieta Kowalik-Borówka
12:00-13:00

dr Maria Szczypaczewska
13:30-14:30

lek. Maryla Śmietanowska
15:00-16:00

dr Anna Strasz
15:00-16:00

prof. Ewa Szczepańska-Sadowska
10:00-11:00

dr Elwira Milik
11:00-12:00

dr Liana Puchalska
11:00-13:00

dr Jacek Gronczewski
12:00-13:00

dr Agnieszka Wsół
12:00-13:00

dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
10:00-11:00

dr Tymoteusz Żera
10:30-11:30

dr Agata Gondek
11:00 – 12:00

mgr Martyna Podobińska
12:00-13:30

11:00

 

 

12:00

 

dr Maciej Śmietanowski
12:00-13:00

13:00

 

 

14:00

 

dr Kaja Kasarełło
14:00-15:00

lek. Olena Wojno
15:30-17:00

prof. Elżbieta
Sajdel-Sułkowska
14:00-15:00

dr Małgorzata Wojciechowska
14:30-15:30

dr Krzysztof Olszyński
15:00-16:00

15:00

 

16:00

17:00


Przewodnik dydaktyczny
 • Przewodnik dydaktyczny 2017/2018 [ wersja w pliku *.pdf ]
 • Cele kształcenia
 • Literatura

 • Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:
  Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
  ul. Pawińskiego 3c Warszawa

  Rodzaj zajęć:
  Wykłady (60h)

  Wykłady będą się odbywać w:
  W budynku Zakładu przy ul. Pawińskiego 3c

  Forma zaliczenia przedmiotu:
  Egzamin w formie testowej.

  Cele kształcenia:
  Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów oraz myślenia o poszczególnych narządach i układach jako elementach całego organizmu, a także poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych.

  Literatura:
  Literatura obowiązkowa:
  • Konturek S., Fizjologia człowieka. Wrocław 2013, wyd., Elsevier Urban & Partner.
  • Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Warszawa 2012, PZWL

Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze statutem WUM.
Regulamin wewnętrzny Zakładu:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Zakładu oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dydaktycznym oraz planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Zakładu.
 3. W celu ułatwienia kontaktu Opiekuna Dydaktycznego ze studentami powinna być założona skrzynka mailowa dostępna dla wszystkich studentów danego roku.
 4. Zajęcia z fizjologii prowadzone są w formie wykładów.
 5. Student jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Obecność studenta na wykładach jest obowiązkowa. W roku akademickim dopuszcza się 1 nieobecność usprawiedliwioną oraz 1 nieobecność nieusprawiedliwioną.
 7. W przypadku wykorzystania dopuszczonych nieobecności, kolejna nieobecność będzie skutkowała obowiązkiem przygotowania pisemnego referatu, który student ma obowiązek złożyć na najbliższym wykładzie.
 8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na co najmniej 28 wykładach i dostarczenia referatu z tematu omawianego podczas nieobecności studenta.
 9. W przypadku, gdy student miał więcej niż 2 nieobecności będzie on przystępował do zaliczenia dopuszczającego do egzaminu obejmującego cały materiał przedmiotu
 10. Zagadnienia poruszane na wykładach są zgrupowane w 3 bloki. Po zakończeniu każdego bloku odbędzie się test z zakresu omówionego materiału. Dopuszczenie do egzaminu otrzymują osoby, które zdobędą 50%+1 punktów ze wszystkich 3 testów. Osoby, które zdobędą co najmniej 70% punktów ze wszystkich testów, otrzymają 3 dodatkowe punkty do egzaminu.
 11. Obowiązujący do egzaminu zakres materiału obejmuje:
  • wiadomości przekazane na wykładach
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie
 12. Student ma prawo do maksymalnie dwóch terminów poprawkowych niezaliczonego egzaminu w terminach ustalonych przez Opiekuna Dydaktycznego.

Plan wykładów
Plan wykładów: [ wersja w pliku PDF ] Aktualizacja (18.09.2017)

Nr

Data

Temat zajęć

1

Fizjologia komórki.

2

Autonomiczny układ nerwowy (AUN). Fizjologia i patofizjologii mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych (mięśnie szkieletowy, mięsień  sercowy).

3

Regulacja napięcia mięśniowego. Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy. Układ przedsionkowy. Móżdżek.

4

Patofizjologia wybranych chorób układu ruchowego i układu nerwowego.

5

Fizjologia i patofizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny.

6

Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Organizacja układu limbicznego. Fizjologia zachowania. Uczenie się i pamięć.

7

Fizjologia i patofizjologia zmysłu wzroku, smaku, węchu.

8

Fizjologia i patofizjologia zmysłu słuchu.

9

9.12.2016

Test 1 - zaliczenie bloku I

10

Fizjologia i patofizjologia krwi.

11

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi.

12

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego II. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu sercowo- naczyniowego.

13

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego III. Podstawy elektrokardiografii.

14

Krążenie w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie.Mechanizmy powstawania obrzęków.

15

Patofizjologia układu krążenia.

16

Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania.

17

Patofizjologia układu oddechowego.

18

Fizjologia układu pokarmowego.

19

Patofizjologia układu pokarmowego.

20

7.04.2017

Test 2 - zaliczenie bloku II

21

 Fizjologia układu moczowego.

22

Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa.

23

Patofizjologia układu moczowego. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
i wodno-elektrolitowej.

24

Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia.

25

Układ dokrewny II. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu - podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne. Zjawisko stresu.

26

Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja.

27

Energetyka i termoregulacja. Fizjologia wysiłku fizycznego.

28

Fizjologia noworodka oraz wieku starczego.

29

Test 3 - zaliczenie bloku III

30

Zaliczenie końcowe

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej,
ul. Pawińskiego 3c


Proponowane tematy prac licencjackich

Proponowane tematy prac licencjackich
[wersja w pliku *.pdf]


dr n. med. Tymoteusz Żera

 1. Wpływ ekspozycji na hałas środowiskowy a zawał serca.
 2. Wpływ ekspozycji na hałas środowiskowy a udar mózgu.
 3. Wpływ ekspozycji na hałas środowiskowy a nadciśnienie tętnicze.

dr n. med. Liana Puchalska

 1. Wpływ przewlekłej ekspozycji na hałas a zdrowie psychiczne.

dr n. med. Agnieszka Wsół

 1. Ekspozycja na hałas w miejscu pracy - bezpośrednie i odległe skutki na organizm człowieka.

dr n. med. Michał Biały

 1. Analiza widma ultradźwięków emitowanych przez szczury z epilepsją typu absencyjnego w trakcie kontaktów socjalnych o właściwościach nagradzających (seksualnego).
 2. Analiza widma ultradźwięków emitowanych przez samce szczurów w trakcie nabywania doświadczenia socjalnego o właściwościach nagradzających (seksualnego).
 3. Analiza widma ultradźwięków emitowanych przez szczury ze stwardnieniem guzowatym w trakcie nabywania doświadczenia socjalnego o właściwościach nagradzających (seksualnego)

Do góry strony


Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa