Audiofonologia

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 9:00-11:00, ul. Pawińskiego 3c

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Elwira Milik
         
e-mail: elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 10:45 - 11:45, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Milik prowadzi zajęcia dydaktyczne)
Konsultacje studenckie 2018/2019

Osoba odpowiedzialna za prace licencjackie:
dr n. med. Agnieszka Wsół (22) 116 6149
         e-mail: awsol[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.plAktualności

Szanowni Państwo,

Egzamin z Fizjologii z Patofizjologią odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00
w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczanej i Klinicznej
przy ul. Pawińskiego 3 C w sali wykładowej numer 42.


Przewodnik dydaktyczny
 • Przewodnik dydaktyczny 2018/2019 [ wersja w pliku *.pdf ]
 • Cele kształcenia
 • Literatura

 • Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:
  Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
  ul. Pawińskiego 3c Warszawa

  Rodzaj zajęć:
  Wykłady (60h)

  Wykłady będą się odbywać w:
  W budynku Zakładu przy ul. Pawińskiego 3c

  Forma zaliczenia przedmiotu:
  Egzamin w formie testowej.

  Cele kształcenia:
  Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów oraz myślenia o poszczególnych narządach i układach jako elementach całego organizmu, a także poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych.

  Literatura:
  Literatura obowiązkowa:
  • Konturek S., Fizjologia człowieka. Wrocław 2013, wyd., Elsevier Urban & Partner.
  • Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Warszawa 2012, PZWL

Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze statutem WUM oraz wewnętrznym regulaminem Katedry.
Regulamin wewnętrzny Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Katedry oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dydaktycznym oraz planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Katedry.
 3. W celu ułatwienia kontaktu Opiekuna Dydaktycznego ze studentami powinna być założona skrzynka mailowa dostępna dla wszystkich studentów danego roku.
 4. Zajęcia z fizjologii z patofizjologią prowadzone są w formie wykładów.
 5. Student jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Obecność studenta na wykładach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 nieobecności usprawiedliwione w ciągu całego roku akademickiego. Nieobecność na wykładzie będzie skutkowała obowiązkiem zaliczenia opuszczonego tematu w formie ustalonej z Opiekunem Dydaktycznym. Zaliczenie wszystkich tematów jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
 7. Zagadnienia poruszane na wykładach są zgrupowane w 3 bloki. Po zakończeniu każdego bloku odbędzie się test z zakresu omówionego materiału. Dopuszczenie do egzaminu otrzymują osoby, które zdobędą 50%+1 punktów ze wszystkich 3 testów. Osoby, które zdobędą co najmniej 70% punktów ze wszystkich testów, otrzymają 3 dodatkowe punkty do egzaminu.
 8. Obowiązujący do egzaminu zakres materiału obejmuje:
  • wiadomości przekazane na wykładach
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie
 9. Student ma prawo do maksymalnie dwóch terminów poprawkowych niezaliczonego egzaminu w terminach ustalonych przez Opiekuna Dydaktycznego.

Plan wykładów
Plan wykładów: [ wersja w pliku PDF ] Aktualizacja (21.02.2019)

Nr

Data

Temat zajęć

1

05.10.2018

Fizjologia komórki nerwowej.

2

12.10.2018

Autonomiczny układ nerwowy (AUN). Fizjologia i patofizjologii mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych (mięśnie szkieletowy, mięsień  sercowy).

3

19.10.2018

Regulacja napięcia mięśniowego. Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy. Układ przedsionkowy. Móżdżek.

4

26.10.2018

Patofizjologia układu ruchowego. Zaburzenia pre- i postsynaptyczne płytki nerwowo-mięśniowej (miasthenia gravis, zatrucia toksyną tężcowa i toksyną botulinową). Miopatie (dystrofia mięśniowa Duchenne'a, dystrofia mięśniowa Beckera). Uszkodzenie dróg piramidowych.

5

9.11.2018

Fizjologia i patofizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny. Patofizjologia wybranych chorób układu nerwowego: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, stwardnienie rozsiane, zespół móżdżkowy. Udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu.

6

16.11.2018

Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Organizacja układu limbicznego. Fizjologia zachowania. Uczenie się i pamięć.

7

23.11.2018

Fizjologia i patofizjologia zmysłu wzroku, smaku, węchu.

8

30.11.2018

Fizjologia i patofizjologia zmysłu słuchu.

9

07.12.2019

Test 1 - zaliczenie bloku I

10

07.12.2019

Fizjologia i patofizjologia krwi.

11

14.12.2018

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi.

12

21.12.2018

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego II. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu sercowo- naczyniowego.

13

11.01.2018

Krążenie w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie. Mechanizmy powstawania obrzęków.

14

18.01.2019

Układ bodźco-przewodzący serca. Podstawy fizjologiczne EKG. Patofizjologia podstawowych zaburzeń rytmu i przewodzenia w EKG.

15

 25.01.2019

Patofizjologia układu krążenia.

16

22.02.2019

Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania. Regulacja nerwowa i humoralna oddychania.

17

01.03.2019

Podstawowe próby spirometryczne.  Adaptacja do warunków wysokorógskich. Patofizjologia chorób obturacyjnych i restrykcyjnych układu oddechowego (astma oskrzelowa, POCHP, rozedma, pylice). Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa.

18

08.03.2019

Fizjologia przewodu pokarmowego. Wydzielanie żołądkowe, jelitowe, procesy trawienne i wchłanianie. Funkcje wątroby i trzustki.

19

15.03.2019

Patofizjologia choroby wrzodowej i zapalenia trzustki. Cukrzyca. Niewydolność wątroby. Podstawowe objawy kliniczne zaburzenia funkcji układu pokarmowego.

20

22.03.2019

Test 2 - zaliczenie bloku II

21

22.03.2019

 Fizjologia układu moczowego.

22

29.03.2019

Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa.

23

05.04.2019

Patofizjologia niewydolności nerek. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
i wodno-elektrolitowej.

24

12.04.2019

Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia

25

10.05.2019

Układ dokrewny II. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu - podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne. Zjawisko stresu

26

17.05.2019

Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja.

27

24.05.2019

Energetyka i termoregulacja.

28

31.05.2019

Fizjologia wysiłku fizycznego osób zdrowych i chorych.

29

7.06.2019

Fizjologia noworodka oraz wieku starczego. Choroby cywilizacyjne

30

14.06.2019

Test 3 - zaliczenie bloku III

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej,
ul. Pawińskiego 3c
w godz. 10:00 - 11:30


Proponowane tematy prac licencjackich


Do góry strony
Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa