Audiofonologia

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 9:00-11:00, ul. Pawińskiego 3c

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Elwira Milik
         
e-mail: elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
wtorek 9:30 - 11:30, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Milik prowadzi zajęcia dydaktyczne)
Konsultacje studenckie 2017/2018

Osoba odpowiedzialna za prace licencjackie:
dr n. med. Agnieszka Wsół (22) 116 6149
         e-mail: awsol[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.plAktualności

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej,
ul. Pawińskiego 3c
w piątki w godz. 15:30-17:00


Szanowni Państwo

 Od dnia 24.11.2017 r. zajęcia z Fizjologii z Patofizjologią
odbywać się będą w piątki w zmienionych godzinach od 10:00 do 11:30.
Miejsce wykładów pozostaje bez zmian.


Przewodnik dydaktyczny
 • Przewodnik dydaktyczny 2017/2018 [ wersja w pliku *.pdf ]
 • Cele kształcenia
 • Literatura

 • Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:
  Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
  ul. Pawińskiego 3c Warszawa

  Rodzaj zajęć:
  Wykłady (60h)

  Wykłady będą się odbywać w:
  W budynku Zakładu przy ul. Pawińskiego 3c

  Forma zaliczenia przedmiotu:
  Egzamin w formie testowej.

  Cele kształcenia:
  Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów oraz myślenia o poszczególnych narządach i układach jako elementach całego organizmu, a także poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych.

  Literatura:
  Literatura obowiązkowa:
  • Konturek S., Fizjologia człowieka. Wrocław 2013, wyd., Elsevier Urban & Partner.
  • Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Warszawa 2012, PZWL

Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze statutem WUM.
Regulamin wewnętrzny Zakładu:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Zakładu oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dydaktycznym oraz planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Zakładu.
 3. W celu ułatwienia kontaktu Opiekuna Dydaktycznego ze studentami powinna być założona skrzynka mailowa dostępna dla wszystkich studentów danego roku.
 4. Zajęcia z fizjologii prowadzone są w formie wykładów.
 5. Student jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Obecność studenta na wykładach jest obowiązkowa. W roku akademickim dopuszcza się 1 nieobecność usprawiedliwioną oraz 1 nieobecność nieusprawiedliwioną.
 7. W przypadku wykorzystania dopuszczonych nieobecności, kolejna nieobecność będzie skutkowała obowiązkiem przygotowania pisemnego referatu, który student ma obowiązek złożyć na najbliższym wykładzie.
 8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na co najmniej 28 wykładach i dostarczenia referatu z tematu omawianego podczas nieobecności studenta.
 9. W przypadku, gdy student miał więcej niż 2 nieobecności będzie on przystępował do zaliczenia dopuszczającego do egzaminu obejmującego cały materiał przedmiotu
 10. Zagadnienia poruszane na wykładach są zgrupowane w 3 bloki. Po zakończeniu każdego bloku odbędzie się test z zakresu omówionego materiału. Dopuszczenie do egzaminu otrzymują osoby, które zdobędą 50%+1 punktów ze wszystkich 3 testów. Osoby, które zdobędą co najmniej 70% punktów ze wszystkich testów, otrzymają 3 dodatkowe punkty do egzaminu.
 11. Obowiązujący do egzaminu zakres materiału obejmuje:
  • wiadomości przekazane na wykładach
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie
 12. Student ma prawo do maksymalnie dwóch terminów poprawkowych niezaliczonego egzaminu w terminach ustalonych przez Opiekuna Dydaktycznego.

Plan wykładów
Plan wykładów: [ wersja w pliku PDF ] Aktualizacja (2.01.2018)

Nr

Data

Temat zajęć

1

06.10.2017

Fizjologia komórki.

2

13.10.2017

Autonomiczny układ nerwowy (AUN). Fizjologia i patofizjologii mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych (mięśnie szkieletowy, mięsień  sercowy).

3

20.10.2017

Regulacja napięcia mięśniowego. Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy. Układ przedsionkowy. Móżdżek.

4

27.10.2017

Patofizjologia wybranych chorób układu ruchowego i układu nerwowego.

5

03.11.2017

Fizjologia i patofizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny.

6

17.11.2017

Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Organizacja układu limbicznego. Fizjologia zachowania. Uczenie się i pamięć.

7

24.11.2017

Fizjologia i patofizjologia zmysłu wzroku, smaku, węchu.

8

01.12.2017

Fizjologia i patofizjologia zmysłu słuchu.

9

08.12.2017

Test 1 - zaliczenie bloku I

10

8.12.2017

Fizjologia i patofizjologia krwi.

11

15.12.2017

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi.

12

12.01.2018

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego II. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu sercowo- naczyniowego.

13

19.01.2018

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego III. Podstawy elektrokardiografii.

14

26.01.2018

Krążenie w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie.Mechanizmy powstawania obrzęków.

15

23.02.2018*

Patofizjologia układu krążenia.

16

2.03.2018

Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania.

17

9.03.2018

Patofizjologia układu oddechowego.

18

16.03.2018

Fizjologia układu pokarmowego.

19

23.03.2018

Patofizjologia układu pokarmowego.

20

30.03.2018

Test 2 - zaliczenie bloku II

21

13.04.2018

 Fizjologia układu moczowego.

22

20.04.2018

Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa.

23

27.04.2018

Patofizjologia układu moczowego. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
i wodno-elektrolitowej.

24

11.05.2018

Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia.

25

18.05.2018

Układ dokrewny II. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu - podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne. Zjawisko stresu.

26

25.05.2018

Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja.

27

1.06.2018

Energetyka i termoregulacja. Fizjologia wysiłku fizycznego.

28

8.06.2018
Fizjologia wysiłku fizycznego osób zdrowych i chorych.

29

8.06.2018
Fizjologia noworodka oraz wieku starczego. Choroby cywilizacyjne

30

15.06.2018

Test 3 - zaliczenie bloku III

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej,
ul. Pawińskiego 3c
w piątki w godz. 10:00-11:30

* Od dnia 23.02.2018r. (semestr letni) zajęcia z Fizjologii z Patofizjologią
odbywać się będą w piątki w zmienionych godzinach od 13:15 do 14:45.
Miejsce wykładów pozostaje bez zmian.


Proponowane tematy prac licencjackich


Do góry strony


Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa