I Wydział Lekarski

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 9:00-11:00, ul. Pawińskiego 3c

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Liana Puchalska, tel.: (22) 572 07 08
         e-mail: liana.puchalska[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
poniedziałek 11:00 - 13:00, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Puchalska prowadzi zajęcia dydaktyczne)

Konsultacje studenckie 2018/2019


Aktualności

Szanowni Państwo,

Najbliższy możliwy termin, w którym będą podpisywane indeksy to 19-21 sierpnia 2019 r.


Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Fizjologia z Patofizjologią"
odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. w Auli A o godzinie 10:00.

Pozostałe informacje dotyczące poprawy egzaminu zostaną umieszczone na stronie w terminie późniejszym.


 

Wyniki z egzaminu: "Fizjologia z Patofizjologią" (18.06.2019)


Zagadnienia patofizjologia
 1. Zatrucie atropiną oraz muskaryną
 2. Zespół Hornera
 3. Uszkodzenie dróg czuciowych na różnych poziomach od receptora do kory sensorycznej
 4. Wady wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zez)
 5. Jaskra, zaćma
 6. Niedosłuch odbiorczy i przewodzeniowy
 7. Miasthenia gravis. Zespół Lamberta – Eatona
 8. Tężec, toksyna botulinowa
 9. Uszkodzenie dolnego i górnego neuronu ruchowego
 10. Choroba Parkinsona oraz choroba Huntingtona
 11. Obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS)
 12.  Dystrofia Duchaine’a
 13. Zespoły otępienne (choroba Alzheimera, otępienie starcze)
 14. Niedokrwistości
 15.  Hemoglobinopatie
 16. Policytemia
 17. Konflikt serologiczny w grupach głównych
 18. Skazy krwotoczne
 19. Niewydolność prawokomorowa i lewokomorowa serca
 20. Miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zawał serca
 21. Nabyte wady serca – niedomykalność mitralna, stenoza aortalna, stenoza mitralna, niedomykalność aortalna, niedomykalność trójdzielna.
 22.  Wrodzone wady serca – ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD), ubytek przegrody międzykomorowej (VSD), przetrwały przewód tętniczy Botalla, tetralogia Fallota
 23. Wstrząs hipowolemiczny, kardiogenny, septyczny, anafilaktyczny
 24. Zaburzenia przewodzenia: bloki przedsionkowo-komorowe, bloki odnóg pęczka Hisa
 25.  Arytmie nadkomorowe i komorowe: migotanie/trzepotanie przedsionków, migotanie komór.
 26.  Udary mózgu
 27.  Odwodnienie i przewodnienie
 28. Zaburzenia elektrolitowe: hipokaliemia, hiperkaliemia, hipokalcemia i hiperkalcemia, hiponatremia, hipernatremia.
 29. Obrzęki: zastoinowy, zapalny, limfatyczny, onkotyczny.
 30. Dyslipidemie
 31. Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne
 32. Odma opłucnowa
 33. Choroby obturacyjne i restrykcyjne płuc
 34. Patologiczne typy oddychania
 35. Ostra i przewlekła niewydolność nerek
 36. Zespół nerczycowy, zespół nefrytyczny
 37. Kwasica i zasadowica (oddechowa i metaboliczna)
 38. Gorączka i hipertermia
 39. Otyłość, niedożywienie
 40. Choroba wrzodowa
 41. Żółtaczki – różnicowanie
 42. Ostre i przewlekłe zapalenia trzustki
 43.  Ostre i przewlekłe zapalenie wątroby
 44. Marskość wątroby i nadciśnienie wrotne
 45. Choroby zapalne jelit
 46. Cukrzyca typu 1 i 2
 47. Akromegalia, gigantyzm, karłowatość przysadkowa
 48. Nadczynność i niedoczynność tarczycy
 49. Choroba i zespół Cushinga
 50. Choroba Addisona, zespół Conna
 51. Niedoczynność i nadczynność przytarczyc
 52. Osteoporoza
 53. Ciąża przenoszona, pozamaciczna, makrosomia płodu, wcześniactwo
 54. Cukrzyca ciężarnych
 55. Zespół HELLP, stan przedrzucawkowy


Metody dydaktyczne (organizacja zajęć)

Przewodnik dydaktyczny 2018/2019
[ wersja w pliku PDF ]


Cele kształcenia 

Cele kształcenia 

 1. Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów i myślenia o poszczególnych narządach i układach, jako o elementach całego organizmu oraz poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych.
 2. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych i zrozumienie wywołujących je przyczyn. Program nauczania fizjologii i patofizjologii jest dostosowany do programu medycyny translacyjnej. Daje podstawy dla wszechstronnej krytycznej analizy i zrozumienia objawów oraz mechanizmów chorób oraz dla prawidłowego postępowania profilaktycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego w dalszej pracy klinicznej.

Wymagania wstępne

znajomość anatomii człowieka, histologii, cytofizjologii, biofizyki, chemii oraz biochemii


Literatura

Literatura obowiązkowa:

 • Konturek S J.: Podstawy fizjologii. Elsevier, Urban i Partner 2012.
 • Ganong W.F.: Fizjologia. PZWL 2017.
 • Traczyk W., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej. PZWL 2001.
 • Zahorska-Markiewicz B, Małecka-Tendera E.: Patofizjologia kliniczna.
  Podręcznik dla studentów medycyny. Edra Urban & Partner 2014.
Literatura uzupełniająca:
 • Damjanow I.: Patofizjologia. Urban i Partner 2010.

Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ze Statutem WUM oraz z wewnętrznym regulaminem:
Regulamin Dydaktyczny Zakładu:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Katedry oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Dydaktycznym Katedry
  oraz planem zajęć, umieszczonych na stronie internetowej Zakładu oraz tablicy ogłoszeń w Katedrze.
 3. Zajęcia z fizjologii i patofizjologii obejmują: wykłady, ćwiczenia i seminaria.
 4. Obecność studenta na ćwiczeniach  i seminariach jest obowiązkowa. 
  • w roku akademickim dopuszcza się 2 nieobecności na ćwiczeniach, które należy usprawiedliwić
   zgodnie z regulaminem studiów na pierwszych zajęciach po nieobecności.
  • nieobecność na ćwiczeniach będzie skutkowała obowiązkiem zaliczenia opuszczonego tematu
   w formie ustalonej z opiekunem dydaktycznym.
 5. Student przychodzi na zajęcia tylko ze swoją grupą dziekańską.
   Nie ma możliwości przenoszenia się do innych dziekańskich na poszczególne zajęcia.
 6. Każda grupa dziekańska powinna posiadać grupowy e-mail w celu utrzymania bieżącego kontaktu z Opiekunem Dydaktycznym.
 7. Warunkami przystąpienia do ćwiczeń i ich zaliczenia są:
  • punktualne stawienie się na zajęciach oraz udział w wejściówce (forma testowa);
  • posiadanie odpowiedniego stroju zgodnego z wymogami BHP.
 8. Student nie zalicza ćwiczenia, jeżeli w trakcie zajęć:
  • nie jest przygotowany do zajęć, co uniemożliwia mu czynny udział w tych zajęciach;
  • utrudnia lub uniemożliwia pracę innym;
  • nie przestrzega zasad BHP;
  • samowolnie opuszcza zajęcia.
 9. O ocenach z poszczególnych wejściówek studenci będą informowani na kolejnych zajęciach.
  Informacje na temat ocen nie będą udzielane telefoniczne.
 10. Każde ćwiczenie jest poprzedzone testem składającym się z 5 pytań obejmującym zagadnienia z danych zajęć.
  Wejściówka oceniana jest w skali od 1 do 5. 
 11. Po zakończeniu każdego bloku ćwiczeń wyliczana jest ogólna liczba punktów z wejściówek. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium w pierwszym terminie jest uzyskanie 51% wszystkich możliwych punktów z wejściówek w danym bloku. W przypadku uzyskania mniej niż 51% punktów student nie jest dopuszczony do kolokwium i traci prawo do pierwszego terminu zaliczenia danego kolokwium.
 12. Dopuszczalne regulaminem nieobecności nie są brane pod uwagę przy liczeniu punktacji.
 13. Seminaria sprawdzające odbywają się na koniec każdego bloku tematycznego (III bloki) w dwóch turach w poniedziałki w godzinach wykładowych. Po zakończeniu II tury testu będzie miało miejsce omówienie testu dla wszystkich chętnych.
 14. Zakres materiału do seminarium sprawdzającego obejmuje:
   • wiadomości przekazane na ćwiczeniach;
   • wiadomości z wykładów, tematycznie związanych z danym blokiem ćwiczeń;
   • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie.
 15. Student ma prawo do maksymalnie dwóch terminów poprawkowych niezaliczonego seminarium sprawdzającego, ustalonych przez Opiekuna Dydaktycznego (II termin nie może jednak odbyć się później niż w ciągu miesiąca od poprzedniego terminu).
 16. Termin zaliczenia komisyjnego (III termin) zostanie ustalony przez Opiekuna Dydaktycznego dopiero po zakończeniu całego kursu zajęć z fizjologii.
 17. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich Seminariów Sprawdzających z oceną  minimum 3.0
  oraz zaliczenie części praktycznej przedmiotu. 
 18. Egzamin końcowy jest w formie testowej w terminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną.
 19. Do punktów uzyskanych na egzaminie końcowym doliczane będą punkty dodatkowe w oparciu o sumaryczną puktacje
  uzyskaną ze wszystkich wejściówek w następujący sposób:
  • za uzyskanie 75%-79% punktów zostaną dodane 2 punkty dodatkwe
  • za uzyskanie 80%-84% punktów zostaną dodane 3 punkty dodatkowe
  • za uzyskanie 85%-89% punktów zostaną dodane 4 punkty dodatkowe
  • za uzyskanie 90%-94% punktów zostaną dodane 5 punkty dodatkowe
  • za uzyskanie 95% i wyżej punktów zostaną dodane 6 punktów dodatkowych
   Warunkiem doliczenia punktów dodatkowych jest zaliczenie wszystkich kolokwiów w I terminie.
 20. Próg zaliczenia egzaminu końcowego wynosi 55%-60%.
 21. Wyniki poszczególnych Seminariów Sprawdzających oraz egzaminu końcowego zostaną podane do wiadomości w dniu następnym. 

Ramowy program wykładów z fizjologii i patofizjologii
[ wersja w liku PDF ] -aktualizacja 18.03.2019
Data
Temat
Wykładowca
1
1.10.2018
Wykład inauguracyjny.
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
2
5.11.2018
Choroby neurodegeneracyjne.
dr n. med. Tymoteusz Żera
3
12.11.2018
19.11.2018
Zachowanie. Układ limbiczny. Kora przedczołowa.
Podłoże mowy. Afazje.
dr hab. n med. Michał Biały
4
19.11.2018
26.11.2018
Świadomość a przytomność. Zaburzenia świadomości.
dr hab. n med. Michał Biały
5
10.12.2018
Zaburzenia hemostazy - punkt widzenia lekarza praktyka.
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
6
12.12.2018
Choroba zakrzepowo-zatorowa.
dr n. med. Tymoteusz Żera
7
17.12.2018
Patofizjologia najczęstszych wad serca.
dr n. med. Agnieszka Wsół
8
07.01.2019
Krótko i długoterminowa regulacja ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze.
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
9
14.01.2018
Podstawy elektrokardiografii.
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
10
16.01.2018
Mechanizm powstawania arytmii.
Podstawowe zaburzenia rytmu i przewodzenia.
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
11
21.01.2018
Patofizjologia choroby wieńcowej. Zawał serca.
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
12
18.02.2019
Patofizjologia niewydolności serca.
dr n. med. Tymoteusz Żera
13
25.02.2019
Patofizjologia najczęstszych chorób układu oddechowego. Podstawowe testy diagnostyczne układu oddechowego - granica między fizjologią i patofizjologią
prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
14
4.03.2019
Patofizjologia układu moczowego. Najczęstsze jednostki chorobowe. Podstawowe testy diagnostyczne.
dr n. med. Longin Niemczyk
15
25.03.2019
Patofizjologiczne podstawy objawów klinicznych, najczęściej występujących u chorych z patologią układu pokarmowego.
dr n. med. Agnieszka Wsół
16
8.04.2019
Ogólna charakterystyka hormonów. Lokalne i systemowe układy endokrynne, interakcja i integracja hormonalna.
prof. dr hab. n med. Ewa Szczepańska-Sadowska
17
15.04.2019
1.04.2019
Hormonalna regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej
i zaburzenia bilansu wapniowego.
dr n. med. Kaja Kasarełło
18
6.05.2019
Hormonalna regulacji czynności rozrodczych.
Zaburzenia rozwojowe.
dr hab. n med. Michał Biały
19
13.05.2019
Stres ostry i przewlekły. Mechanizmy adaptacyjne.
Choroby cywilizacyjne.
prof. dr Elżbieta Sajdel-Sułkowska
20
20.05.2019
Odrębności fizjologii na różnych etapach rozwoju człowieka.
prof. dr Elżbieta Sajdel-Sułkowska

Wykłady odbywać się będą w Centrum Dydaktycznym
w Auli B w godzinach 8:15-9:45.

Podczas roku akademickiego możliwe będą korekty w planie wykładów,
o których słuchacze będą zawiadomieni.


Tematyka ćwiczeń
Blok 1 [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 18.09.2018               Blok 2 [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 18.09.2018
Blok 3 [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 1.04.2019
nr
temat
data
BLOK I
1 Fizjologia i patofizjologii komórki. Komórka nerwowa. 
1-4.10.2018
2 Układy neurotransmisyjne mózgu. Autonomiczny układ nerwowy. 
8-11.10.2018
3 Fizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny 
15-18.10.2018
4 Narządy zmysłu. Fizjologia i patofizjologia.
22-25.10.2018
5 Fizjologia układu ruchowego I. Fizjologia mięśni gładkich i poprzecznie- prążkowanych (mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy). 
29.10.-01.11.2018
6 Fizjologia układu ruchowego II. Regulacja napięcia mięśniowego. Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Układ przedsionkowy. Opuszkowe, mostowe i śródmózgowiowe obszary kontrolujące ruch. Kora ruchowa. Zwoje podstawy. Móżdżek
5-8.11.2018
7 Patofizjologia układu ruchowego.
12-15.11.2018
8

Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Organizacja układu limbicznego. Fizjologia zachowania. Uczenie się i pamięć.

19-22.11.2018
9 Seminarium podsumowujące - referaty przygotowane przez studentów
26-29.11.2018
10

Seminarium sprawdzające I (forma testowa).

3-06.12.2018
BLOK II
11 Fizjologia i patofizjologia krwi 
10-13.12.2018
12 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi 
17-20.12.2018
13 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego II. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu sercowo- naczyniowego 
7-10.01.2019
14 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego III. Podstawy elektrokardiografii 
14-17.01.2019
15 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego IV. Rola śródbłonka w regulacji światła naczyń. Regulacja krążenia w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie 
21-24.01.2019
16 Patofizjologia układu krążenia 
18-21.02.2019
17 Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania.
25-28.02.2019
18 Fizjologia kliniczna układu oddechowego. Patofizjologia układu oddechowego.
4-7.03.2019
19
Seminarium podsumowujące - referaty przygotowane przez studentów
11-14.03.2019
20

Seminarium sprawdzające II (forma ustna).

18-21.03.2019
Blok III
21 Fizjologia i patofizjologia układu moczowego.
25-28.03.2019
22 Fizjologia i patofizjologia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej.
1-4.04.2019
23 Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego.
8-11.04.2019
24 Układ dokrewny I. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu.
Hormonalna regulacja gospodarki wapniowej – podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne. Zjawisko stresu.
15-18.04.2019
25 Układ dokrewny II. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza;
fizjologia i patofizjologia.
6-9.05.2019
26 Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja. 
13-16.05.2019
27 Energetyka spoczynkowa i wysiłkowa. Termoregulacja. Otyłość. Zaburzenia metaboliczne.
20-23.05.2019
28 Fizjologia wysiłku fizycznego.
27-30.05.2019
29a

Seminarium sprawdzające III (forma testowa).

3-6.06.2019
29b Interpretacja najczęściej używanych w klinice testów diagnostycznych
– zaliczenie umiejętności praktycznych, dopuszczające do egzaminu.
3-6.06.2019
30 Zaliczenie końcowe + konsultacje.
10-13.06.2019

Do góry strony
Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa