I Wydział Lekarski

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 9:00-11:00, ul. Pawińskiego 3c

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Liana Puchalska, tel.: (22) 572 07 08
         e-mail: puhalski[Rozmiar: 4601 bajtów]gmail.com

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
poniedziałek 11:00 - 13:00, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Puchalska prowadzi zajęcia dydaktyczne)

Konsultacje studenckie 2017/2018


Aktualności

Indeksy można odbierać do dnia 20 lipca 2018 r.
w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
przy ul. Pawińskiego 3 C w godzinach  10:00-14:00.


Zbiorowy odbiór indeksów.


Wyniki z egzaminu fizjologia z patofizjologią 29.06.2018WIELKA SYNAPSA 2018

WIELKA  SYNAPSA 2018 - SUKCES STUDENTÓW I WYDZIAŁU LEKARSKEIGO

Z prawdziwa przyjemnością chcielibyśmy poinformować o sukcesie Państwa koleżanek i kolegów z II roku, który reprezentowali naszą uczelnię na Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Fizjologicznej „Wielka Synapsa".

 Pięciu studentów naszej uczelni – Zofia Kazanecka, Ewa Biegańska, Mateusz Antoniak, Anatolij Ivashko oraz Michał Pac zakwalifikowało się do finałowej dwunastki najlepszych zawodników .

 W końcowej klasyfikacji indywidualnej pan Michał Pac zajął drugie miejsce, a w klasyfikacji zespołowej nasza uczelnia uplasowała się na drugim miejscu (pierwsze miejsce w zdobył zespół Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a miejsce trzecie – gospodarze, zespół Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Laureatowi i finalistom serdecznie gratulujemy sukcesu.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział i godne reprezentowanie naszego Wydziału.  


 

 


Zagadnienia patofizjologia
 1. Zatrucie atropiną oraz muskaryną
 2. Zespół Hornera
 3. Uszkodzenie dróg czuciowych na różnych poziomach od receptora do kory sensorycznej
 4. Wady wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zez)
 5. Jaskra, zaćma
 6. Niedosłuch odbiorczy i przewodzeniowy
 7. Miasthenia gravis. Zespół Lamberta – Eatona
 8. Tężec, toksyna botulinowa
 9. Uszkodzenie dolnego i górnego neuronu ruchowego
 10. Choroba Parkinsona oraz choroba Huntingtona
 11. Obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS)
 12.  Dystrofia Duchaine’a
 13. Zespoły otępienne (choroba Alzheimera, otępienie starcze)
 14. Niedokrwistości
 15.  Hemoglobinopatie
 16. Policytemia
 17. Konflikt serologiczny w grupach głównych
 18. Skazy krwotoczne
 19. Niewydolność prawokomorowa i lewokomorowa serca
 20. Miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zawał serca
 21. Nabyte wady serca – niedomykalność mitralna, stenoza aortalna, stenoza mitralna, niedomykalność aortalna, niedomykalność trójdzielna.
 22.  Wrodzone wady serca – ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD), ubytek przegrody międzykomorowej (VSD), przetrwały przewód tętniczy Botalla, tetralogia Fallota
 23. Wstrząs hipowolemiczny, kardiogenny, septyczny, anafilaktyczny
 24. Zaburzenia przewodzenia: bloki przedsionkowo-komorowe, bloki odnóg pęczka Hisa
 25.  Arytmie nadkomorowe i komorowe: migotanie/trzepotanie przedsionków, migotanie komór.
 26.  Udary mózgu
 27.  Odwodnienie i przewodnienie
 28. Zaburzenia elektrolitowe: hipokaliemia, hiperkaliemia, hipokalcemia i hiperkalcemia, hiponatremia, hipernatremia.
 29. Obrzęki: zastoinowy, zapalny, limfatyczny, onkotyczny.
 30. Dyslipidemie
 31. Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne
 32. Odma opłucnowa
 33. Choroby obturacyjne i restrykcyjne płuc
 34. Patologiczne typy oddychania
 35. Ostra i przewlekła niewydolność nerek
 36. Zespół nerczycowy, zespół nefrytyczny
 37. Kwasica i zasadowica (oddechowa i metaboliczna)
 38. Gorączka i hipertermia
 39. Otyłość, niedożywienie
 40. Choroba wrzodowa
 41. Żółtaczki – różnicowanie
 42. Ostre i przewlekłe zapalenia trzustki
 43.  Ostre i przewlekłe zapalenie wątroby
 44. Marskość wątroby i nadciśnienie wrotne
 45. Choroby  zapalne jelit
 46. Cukrzyca typu 1 i 2
 47. Akromegalia, gigantyzm, karłowatość przysadkowa
 48. Nadczynność i niedoczynność tarczycy
 49. Choroba i zespół Cushinga
 50. Choroba Addisona, zespół Conna
 51. Niedoczynność i nadczynność przytarczyc
 52. Osteoporoza
 53. Ciąża przenoszona, pozamaciczna, makrosomia płodu, wcześniactwo
 54. Cukrzyca ciężarnych
 55. Zespół HELLP, stan przedrzucawkowy


Metody dydaktyczne (organizacja zajęć)

Przewodnik dydaktyczny 2017/2018
[ wersja w pliku PDF ]

 


Cele kształcenia 

Cele kształcenia 

 1. Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów i myślenia o poszczególnych narządach i układach, jako o elementach całego organizmu oraz poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych.
 2. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych i zrozumienie wywołujących je przyczyn. Program nauczania fizjologii i patofizjologii jest dostosowany do programu medycyny translacyjnej. Daje podstawy dla wszechstronnej krytycznej analizy i zrozumienia objawów oraz mechanizmów chorób oraz dla prawidłowego postępowania profilaktycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego w dalszej pracy klinicznej.

Wymagania wstępne

znajomość anatomii człowieka, histologii, cytofizjologii, biofizyki, chemii oraz biochemii

 


Literatura

Literatura obowiązkowa:

 • Konturek S. J.: Podstawy fizjologii. Elsevier, Urban i Partner 2012.
 • Ganong W. F.: Fizjologia. PZWL 2017.
 • Traczyk W., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej. PZWL 2001.
 • Zahorska-Markiewicz B., Małecka-Tendera E.: Patofizjologia kliniczna.
  Podręcznik dla studentów medycyny. Edra Urban & Partner 2014.
Literatura uzupełniająca:
 • Damjanow I.: Patofizjologia. Urban i Partner 2010.

 


Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ze Statutem WUM oraz z wewnętrznym regulaminem:
Regulamin Dydaktyczny Zakładu:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Zakładu oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Dydaktycznym Zakładu oraz planem zajęć, umieszczonych na stronie internetowej Zakładu oraz tablicy ogłoszeń w Zakładzie.
 3. Zajęcia z fizjologii i patofizjologii obejmują: wykłady, ćwiczenia i seminaria.
 4. Obecność studenta na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. 
  • w roku akademickim dopuszcza się 2 nieobecności na ćwiczeniach, które należy usprawiedliwić zgodnie z regulaminem studiów na pierwszych zajęciach po nieobecności oraz 1 nieobecność nieusprawiedliwioną.
 5. Student przychodzi na zajęcia tylko ze swoją grupą dziekańską. Nie ma możliwości przenoszenia się do innych dziekańskich na poszczególne zajęcia.
 6. Każda grupa dziekańska powinna posiadać grupowy e-mail w celu utrzymania bieżącego kontaktu z Opiekunem Dydaktycznym.
 7. Warunkami przystąpienia do ćwiczeń i ich zaliczenia są:
  • punktualne stawienie się na zajęciach oraz udział w wejściówce (forma testowa);
  • posiadanie odpowiedniego stroju zgodnego z wymogami BHP.
 8. Student nie zalicza ćwiczenia, jeżeli w trakcie zajęć:
  • nie jest przygotowany do zajęć, co uniemożliwia mu czynny udział w tych zajęciach;
  • utrudnia lub uniemożliwia pracę innym;
  • nie przestrzega zasad BHP;
  • samowolnie opuszcza zajęcia.
 9. O ocenach z poszczególnych wejściówek studenci będą informowani na kolejnych zajęciach. Informacje na temat ocen nie będą udzielane telefoniczne.
 10. Każde ćwiczenie jest poprzedzone testem składającym się z 5 pytań obejmującym zagadnienia z danych zajęć. Wejściówka oceniana jest w skali od 2 do 5.
 11. Po zakończeniu każdego bloku ćwiczeń wyliczana jest średnia ocenia z wejściówek. Jeśli wartość średnia wszystkich ocen z wejściówek z danego bloku jest równa 3,0 lub wyższa do punktacji otrzymanej podczas egzaminu końcowego doliczane są dodatkowe punkty pod warunkiem otrzymania oceny min. 4 i wyżej z Seminarium Sprawdzającego (patrz punkt 20 Regulaminu).
  Osoby, których średnia ze wszystkich ocen z wejściówek jest mniejsza niż 3,0 nie otrzymują dodatkowych punktów oraz tracą jeden  (pierwszy) termin poprawkowy niezaliczonego seminarium sprawdzającego.
 12. Dopuszczalne regulaminem nieobecności nie są brane pod uwagę przy liczeniu oceny średniej.
 13. Seminaria sprawdzające odbywają się na koniec każdego bloku tematycznego (III bloki) w dwóch turach w poniedziałki w godzinach wykładowych. Po zakończeniu II tury testu będzie miało miejsce omówienie testu dla wszystkich chętnych.
 14. Zakres materiału do seminarium sprawdzającego obejmuje:
   • wiadomości przekazane na ćwiczeniach;
   • wiadomości z wykładów, tematycznie związanych z danym blokiem ćwiczeń;
   • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie.
 15. Student ma prawo do maksymalnie dwóch terminów poprawkowych niezaliczonego seminarium sprawdzającego, ustalonych przez Opiekuna Dydaktycznego (II termin nie może jednak odbyć się później niż w ciągu miesiąca od poprzedniego terminu).
 16. Termin zaliczenia komisyjnego (III termin) zostanie ustalony przez Opiekuna Dydaktycznego dopiero po zakończeniu całego kursu zajęć z fizjologii.
 17. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich Seminariów Sprawdzających z oceną minimum 3.0 oraz zaliczenie części praktycznej przedmiotu.
 18. Egzamin końcowy jest w formie testowej w terminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną.
 19. Do punktów uzyskanych na egzaminie końcowym doliczane będą punkty dodatkowe z poszczególnych kolokwiów (I-III), pod warunkiem, że wszystkie kolokwia zostaną zaliczone w I terminie (2 - 4 punkty począwszy od oceny dobrej za każde kolokwium).
 20. Próg zaliczenia egzaminu końcowego wynosi 55%-60%.
 21. Wyniki poszczególnych Seminariów Sprawdzających oraz egzaminu końcowego zostaną podane do wiadomości w dniu następnym.

Ramowy program wykładów z fizjologii i patofizjologii
[ wersja w liku PDF ] -aktualizacja 23.03.2018

Data
Temat
Wykładowca

1

4.10.2017

Wykład inauguracyjny.

prof.  dr hab. n. med. Agnieszka
Cudnoch-Jędrzejewska

2

8.11.2017

Podstawy neuroplastyczności mózgu.
Rozwojowe zaburzenia plastyczności.

prof. dr Elżbieta Sułkowska

3

13.11.2017

Choroby neurodegeneracyjne. Zjawisko stresu.

prof. dr hab. n. med. Ewa
Szczepańska-Sadowska

4

20.11.2017

Zachowanie. Układ limbiczny. Kora przedczołowa.
Podłoże mowy. Afazje.

dr n. med. Michał Biały

5

22.11.2017

Świadomość. Zaburzenia świadomości. Depresja. Schizofrenia. 

prof. dr Elżbieta Sułkowska

6

11.12.2017

Zaburzenia hemostazy - punkt widzenia lekarza praktyka.

prof.  dr hab. n. med. Agnieszka
Cudnoch-Jędrzejewska

7

13.12.2017

Choroba zakrzepowo-zatorowa.

dr n. med. Tymoteusz Żera

8

20.12.2017
10.01.2018

Patofizjologia najczęstszych wad serca.

dr n. med. Agnieszka Wsół

9

8.01.2018

Krótko i długoterminowa regulacja ciśnienia tętniczego.
Nadciśnienie tętnicze.

prof.  dr hab. n. med. Agnieszka
Cudnoch-Jędrzejewska

10

15.01.2018

Mechanizm powstawania arytmii. Podstawowe zaburzenia rytmu i przewodzenia.

prof. dr hab. n. med. Ewa
Szczepańska-Sadowska

11

24.01.2018

Zaburzenia krążenia mózgowego.
Udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu.

 dr hab. n. med.  Ewa Koźniewska-Kołodziejska

12

19.02.2018

Patofizjologia choroby wieńcowej. Zawał serca.

dr n. med. Małgorzata Wojciechowska

13

21.02.2018
26.02.2018

Patofizjologia niewydolności serca.

dr n. med. Tymoteusz Żera

14

5.03.2018

Patofizjologia najczęstszych chorób układu oddechowego. Podstawowe testy diagnostyczne układu oddechowego - granica między fizjologią i patofizjologią.

prof. dr hab. n. med. Agnieszka
Cudnoch-Jędrzejewska

15

26.03.2018

Patofizjologia układu moczowego. Najczęstsze jednostki chorobowe. Podstawowe testy diagnostyczne.

dr n. med. Longin Niemczyk

16

16.04.2018
9.04.2018

10.05.2018
17.05.2018

Patofizjologiczne podstawy objawów klinicznych, najczęściej występujących u chorych z patologią układu pokarmowego.

dr n. med. Agnieszka Wsół

17

23.04.2018
16.04.2018

8.05.2018

Ogólna charakterystyka hormonów. Lokalne i systemowe układy endokrynne, interakcja i integracja hormonalna.

prof. dr hab. n. med. Ewa
Szczepańska-Sadowska

18

25.04.2018
23.04.2018

Hormonalna regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej i zaburzenia bilansu wapniowego.

dr n. med. Kaja Kasarełło

19

14.05.2018
21.05.2018

23.05.2018

Hormonalna regulacji czynności rozrodczych.
Zaburzenia rozwojowe.

dr n. med. Michał Biały

20

21.05.2018
28.05.201830.05.2018
5.06.2018
godz. 8:30

Starzenie się i choroby cywilizacyjne.

prof.  dr hab. n. med. Agnieszka
Cudnoch-Jędrzejewska

Wykłady odbywać się będą w Centrum Dydaktycznym
w Auli B w godzinach 8:15-9:45.

Podczas roku akademickiego możliwe będą korekty w planie wykładów, o których słuchacze będą zawiadomieni.


Tematyka ćwiczeń
Blok 1 [ wersja w pliku PDF ]-aktualizacja 20.09.2017 Blok 2 [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 8.12.2017
Blok 3 [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 19.03.2018
Tematy referatów Blok 2 [ wersja w pliku PDF ] -aktualizacja 28.02.2018
nr
temat
data
BLOK I
1 Fizjologia komórki nerwowej. 
4-5.10
2017
2 Układy neurotransmisyjne mózgu. Autonomiczny układ nerwowy. 
9-2.10
2017
3 Fizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny 
16-19.10
2017
4 Narządy zmysłu. Wzrok. Słuch. Węch. Smak. Fizjologia i patofizjologia.
23-26.10
2017
5 Fizjologia układu ruchowego I. Fizjologia mięśni gładkich i poprzecznie- prążkowanych (mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy). 
30.10.-2.11
2017
6 Fizjologia układu ruchowego II. Regulacja napięcia mięśniowego. Odruchy rdzeniowe. Ponadrdzeniowa kontrola czynności ruchowych. Zwoje podstawy. Układ przedsionkowy. Móżdżek.  
6-9.11
2017
7 Patofizjologia układu ruchowego.
13-16.11
2017
8 Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Fizjologia zachowania. Organizacja układu limbicznego. Uczenie się i pamięć. Zaburzenia pamięci
20-23.11
2017
9 Seminarium podsumowujące - referaty przygotowane przez studentów
27-30.11
2017
10

Seminarium sprawdzające I (forma testowa).

4-7.12
2017
BLOK II
11 Fizjologia i patofizjologia krwi 
11-14.12
2017
12 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi 
18-21.12
2017
13 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego II. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu sercowo- naczyniowego 
8-11.01
2018
14 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego III. Podstawy elektrokardiografii 
15-18.01
2018
15 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego IV. Rola śródbłonka w regulacji światła naczyń. Regulacja krążenia w poszczególnych narządach. Mikrokrążenie 
22.01. - 25.01.2018
16 Patofizjologia układu krążenia 
19-22.02
2018
17 Fizjologia układu oddechowego I. Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania. Nerwowa i humoralna regulacja czynności układu oddechowego 
26.02-1.03
2018
18 Fizjologia układu oddechowego II. Fizjologia kliniczna układu oddechowego. Patofizjologia chorób układu oddechowego 
5-8.03
2018
19
Seminarium podsumowujące - referaty przygotowane przez studentów
12-15.03
2018
20

Seminarium sprawdzające II (forma ustna).

19-22.03
2018

Blok III
21 Fizjologia i patofizjologia układu moczowego 
26-29.03
2018
22 Fizjologia i patofizjologia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej 
9-12.04
2018
23 Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego 
16-19.04
2018
24 Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia 
23-26.04
2018
25 Układ dokrewny II. Czynność endokrynna trzustki. Hormonalna regulacja wzrostu i metabolizmu - podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne. Zjawisko stresu
07-10.05
2018
26 Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja 
14.05-17.05
2018
27 Energetyka spoczynkowa i wysiłkowa. Termoregulacja. Otyłość. Zaburzenia metaboliczne
21-24.05
2018
28 Fizjologia wysiłku fizycznego. Adaptacja osób zdrowych i chorych do wysiłku fizycznego 
28-31.05
2018
29a Seminarium sprawdzające III (forma testowa).
4-8.06
2018
29b Interpretacja najczęściej używanych w klinice testów diagnostycznych
– zaliczenie umiejętności praktycznych, dopuszczające do egzaminu.
7- 8.06
2018
30 Zaliczenie końcowe + konsultacje.
11-14.06
2018

Do góry strony
Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa